Lời khuyên từ các sinh viên khác

Không có gì tốt hơn là chia sẻ kinh nghiệm sống. Tôi thường mời những người tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp quay lại và cho bài giảng cho lớp của tôi nơi họ chia sẻ kinh nghiệm của họ và đưa ra lời khuyên cho sinh viên hiện thời. Năm nay, tôi đề nghị họ đáp ứng cho một câu hỏi đơn giản: “Bạn ước điều gì bạn đã biết về đại học trước khi vào trường?” Đây là vài đáp ứng về điều họ viết rằng họ ước họ đã biết khi họ là sinh viên.

 

“Tôi ước tôi biết về lập kế hoạch nghề nghiệp khi tôi vào đại học. Tôi đã chọn lĩnh vực học tập mà các bạn tôi đã chọn để cho tôi có thể học cùng với họ. Sự kiện là tình bạn trường phổ thông không kéo dài ở đại học và tôi đã vật lộn thời gian lâu trước khi tôi có dũng cảm để chuyển sang lĩnh vực học tập khác và tìm bạn mới. Giá mà tôi biết điều này, tôi có thể đã tiết kiệm cho tôi nhiều thời gian và công sức.”

“Tôi là một trong những sinh viên đại học đã quá chưa trưởng thành để nhận ra rằng tại sao tôi ở đó. Tôi đã dành nhiều thời gian vào tiệc tùng và gặp gỡ bạn gái thay vì học tập. Tôi đã chuyển từ lớp này sang lớp khác mà không có phương hướng nào và làm phí tiền bố mẹ tôi. Tôi bị đặt vào vị trí dự bị do hiệu năng kém của tôi. Tôi đã vật lộn một thời gian và thậm chí đã nghĩ tới bỏ trường mãi cho tới khi tôi học môn “Nhập môn hệ thông tin.” Lớp đó đã mở mắt cho tôi về công nghệ có thể làm gì, điều đặt ra phương hướng mới cho tôi và tôi đã học cách là sinh viên tốt. Điểm “A” đầu tiên của tôi là rất hứa hẹn và thậm chí làm bố mẹ tôi ngạc nhiên. Tiếp sau là vài “A” nữa trong lớp mới nơi tôi học xuất sắc trong các môn công nghệ. Tôi đang làm việc trong Google bây giờ và thích thú điều đó. Nếu ai đó như tôi có thể học tốt, tôi nghĩ tất cả các bạn đều có thể học tốt. Lời khuyên của tôi: Học Công nghệ thông tin và xây dựng nghề nghiệp tốt.”

“Tôi ước tôi biết rằng trong nền kinh tế dựa trên tri thức, điều duy nhất đắt giá hơn việc có giáo dục đại là KHÔNG lấy giáo dục đại học. Mọi sinh viên đều phải hiểu cái thu được về kinh tế lớn nhiều chính là từ bằng đại học bất kể nó tốn kém bao nhiêu hay họ phải làm bao nhiêu công việc.”

“Tôi ước tôi đã được dạy về cách học ở đại học. Là một sinh viên trẻ tôi đã không biết cách học và tôi đã phí nhiều thời gian trước khi tôi phát triển kĩ năng đó. Học ở đại học là khác với trung học và điều đó không bao giờ được dạy. Tôi đã học điều đó sau nhiều thất bại. Tôi nghĩ đại học nên có một lớp tên là “Cách học ở đại học” cho mọi sinh viên năm thứ nhất.”

“Tôi ước tôi sẽ biết nhiều hơn về thế giới thực trước khi tôi vào đại học, để cho tôi có ý tưởng nào đó tại sao tôi vào đại học. Giá mà tôi biết nhiều hơn về nghề nghiệp, kĩ năng và bản thân tôi, tôi chắc đã làm chọn lựa khác vào đại học.”

“Nếu tôi mà biết tôi sẽ làm được bao nhiêu tiền với bằng kĩ nghệ phần mềm mà tôi có, tôi chắc đã không phàn nàn nhiều thế về chương trình phải đọc quá nhiều, trả lời quá nhiều câu hỏi và quá nhiều bài tập về nhà. Tất cả những công việc vất vả trong chương trình này thực sự được trả giá xứng đáng. Sinh viên không nên phàn nàn về công việc học mà phải xem xét đó là đầu tư tốt nhất của đời họ.”

“Tôi ước là tôi đã biết được nhiều hơn về vài tuỳ chọn mà tôi có thể có về các nghề nghiệp thay vì lĩnh vực học tập đã chọn dựa trên điều tôi đã học tốt ở trung học và bị mắc kẹt với việc làm lương thấp ở bằng cấp tôi đã tốt nghiệp.”

“Gia đình tôi nghèo và tôi phải làm việc để hỗ trợ cho bản thân tôi học ở trường cho nên tôi đã biết về chi phí đại học rất sớm trong đời tôi. Với chi phí đại học cứ tăng lên, sinh viên phải chắc rằng đầu tư giáo dục của họ sẽ xứng đáng với điều đó. Đó là tiền của bạn, đó là tương lai của bạn, và đó là cuộc sống của bạn cho nên chọn trường đúng và lĩnh vực học tập đúng đi.”

“Tôi ước tôi đã biết nhiều hơn về lĩnh vực học tập của tôi và thị trường việc làm. Tôi không dùng bằng cấp của tôi cho việc làm của tôi bây giờ, và tôi luôn nghe ngóng về cách người khác đang làm rất tốt với kĩ năng đúng của họ trong công nghiệp công nghệ. Sinh viên nên học về thị trường việc làm khi họ chọn lĩnh vực học tập nếu không họ sẽ tiếc cho phần còn lại của đời họ.”

“Tôi là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Tôi ước tôi có ai đó hướng dẫn tôi trong năm đầu tiên vì tôi đã học từ nhiều sai lầm. Đại học đi với nhịp nhanh hơn trung học và nếu bạn không quản lí được thời gian của bạn cho tốt, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Quản lí thời gian là rất quan trọng, đặc biệt trong năm thứ nhất.”

“Tôi ước tôi để nhiều thời gian hơn vào xây dựng nền tảng trong năm thứ nhất. Mặc dầu tôi đã qua mọi lớp nhưng tôi đã vật lộn vì tôi đã không học chăm chỉ khi vào đại học. Việc học không phải là để qua các bài kiểm tra mà là về phát triển tri thức riêng của bạn vì từng lớp được xây dựng trên đỉnh các lớp khác. Tôi dành nhiều thời gian cho năm thứ hai để học lại điều tôi đáng phải biết trong năm thứ nhất và để bắt kịp với các bạn trong lớp. Nó làm điểm của tôi hạ xuống và tôi phải làm việc thực chăm chỉ để sống sót.”

 

—English version—

 

Advices from other students

There is nothing better than sharing life experience. I often invite graduates who are working in the industry to come back and give a lecture in my class where they share their experiences and provide advices to current students. This year, I ask them to response to a simple question: “What do you wish you had known about college before entering?” Here are a few responses of what they wrote that they wish they had known when they were students.

 

“I wish I knew about career planning when I went to college. I selected the field of study that all my friends had selected so I could be with them. The fact was high school friendships did not last long in college and I struggled for a long time before I had the courage to switch to another field of study and found new friends. Had I known this, I could have saved myself a lot of time and efforts.”

“I was one of those college students who were too immature to realize why I was there. I spent more time in parties and meeting girls rather than study. I moved from one class to another without any direction and wasted my parents’ money. I was placed on probation due to my poor performance. I struggled for a while and even thought about quit school until I took the “Introduction to Information Systems.” That class opened my eyes about what technology can do which set a new direction for me and I learned how to be a good student. My first “A” grade was very promising and even surprised my parents. Following was several “A” in the next few classes where I excelled in technology courses. I am working in Google now and enjoy it. If someone like me can do well, I think all of you can do well too. My advice: Study Information technology and build a good career.”

“I wish I knew that in the knowledge-based economy, the only thing more expensive than getting a college education is NOT getting one. Every student must understand significant economic gains from getting a college degree regardless of how much does it cost or how much work they must do.”

“I wish I had been taught on how to study in college. As young student I did not know how to study and I wasted a lot of time before I developed that skill. Studying in college is difference from high school and it never been taught. I learned it after several failures. I think university should have a class called “How to study in College” to all first year students.”

“I wish I should know more about the real world before going to college, so I had some idea why I was going. Had I known more about careers, skills and myself, I would have made different choices in college.”

“If I had known how much money I would make on the software engineering degree that I had, I would not have complained so much about the program had too much reading, too many quizzes and too many homeworks. All the hard works in this program really paid off. Students should not complain about the works but consider it is the best investment of their lives.”

“I wish that I had known more about several options that I could have about careers instead of selected the field of study based on what I did well in high school and get stuck with a low paying job on the degree that I graduated in.”

“My family was poor and I had to work to support myself through school so I learned about college cost very early in my life. With the cost college keeps increasing, students need to make sure that their education investment will be worth it. It is your money, it is your future, and it is your life so select the right school and the right field of study.”

“I wish I had known more about my field of study and the job market. I do not use my degree for my job now, and I keep hearing about how others are doing very well with their right skills in technology industry. Students should learn about the job market when they select their field of study else they will be sorry for the rest of their lives.”

“I was the first in my family to go to college. I wish I had someone who guides me in my first year as I learned from a lot of mistakes. College moves at a much faster pace than high school and if you do not manage your time well, you will be left behind. Time management is very important, especially in the first year.”

“I wish I put more time to build the foundation in the first year. Although I passed all classes but I struggled for I did not study hard when entered college. Learning is not about passing tests but about develop your own knowledge as each class is built on top of others. I spent more time on second year to relearn what I should have known in the first year and to catch up with my classmates. It brought my grade down and I had to work real hard to survive.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4061 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.