Lời khuyên về chuẩn bị phỏng vấn

Với người tốt nghiệp đại học, tìm việc làm có lẽ là thách thức khó khăn nhất và lớn nhất mà họ đối diện trong nghề nghiệp của họ. Vấn đề là nhiều người không được chuẩn bị. Tìm việc làm KHÔNG chỉ là điền vào đơn xin việc và chờ đợi phỏng vấn. Họ phải làm nghiên cứu về công ti mà họ muốn làm việc và theo đuổi tích cực điều họ muốn. Họ phải biết hỏi cái gì, nói cái gì, và cách trả lời những câu hỏi khó. Mặc dầu phần lớn những cố vấn nghề nghiệp đại học có cung cấp những hướng dẫn và giúp đỡ nhưng nhiều người tốt nghiệp không theo những hướng dẫn này.

Theo Ban cố vấn đại học, vấn đề số một mà nhiều người xin việc phạm phải là thiếu tri thức về công ti họ muốn làm việc như bằng chứng trong cuộc phỏng vấn. Câu hỏi thông thường là: “Sao bạn muốn làm việc cho công ti của chúng tôi?” Đa số những người xin việc không thể cho được lời giải thích rõ ràng khi câu trả lời phần lớn là mông lung rằng họ chỉ muốn có việc làm. Một người quản lí cấp cao giải thích: “Chúng tôi muốn cho họ cơ hội để cho chúng tôi biết lí do họ muốn làm việc với chúng tôi nhưng phần lớn không thể trả lời nó một cách thoả đáng. Nhiều người thậm chí còn không biết gì về công ti của chúng tôi.” Thỉnh thoảng người xin việc được hỏi: “Bạn biết gì về công ti của chúng tôi?” nhưng phần lớn không biết mấy vì họ chỉ xin việc bằng gửi lí lịch cho nhiều công ti mà không có nghiên cứu nào.

Sự kiện là ngày nay phần lớn mọi công ti đều có website với thông tin về điều công ti làm sản phẩm và dịch vụ của nó, và các kiểu việc làm sẵn có. Người tốt nghiệp phải dành thời gian để kiểm thông tin này để chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn. Như tôi đã viết trong blog trước, khi bạn được mời tới cuộc phỏng vấn bạn có 50% phần trăm cơ hội được thuê nhưng nếu bạn không được chuẩn bị, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Báo cáo của Ban cố vấn đại học nói rằng có tới 80% người tốt nghiệp không biết CÁCH trả lời kiểu câu hỏi này cho đúng.

Đọc thêm  Phương pháp học đa phương tiện

Trong phần lớn các cuộc phỏng vấn, công ti cũng cho phép người xin việc được hỏi các câu hỏi nhưng nhiều người không muốn hỏi cái gì. Một người quản lí cấp cao giải thích: “Nếu họ không hỏi chúng ta cái gì, điều đó nghĩa là họ không quan tâm tới chúng ta và tất nhiên trong trường hợp đó, tại sao chúng ta muốn thuê họ? Mặc dầu một số người có hỏi câu hỏi nhưng họ chỉ hỏi câu hỏi tầm thường mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng trả lời điều có nghĩa là họ không làm nghiên cứu nào về công ti hay chẳng biết gì về công ti.

Ban cố vấn đại học cũng báo cáo rằng ngày nay phần lớn các công ti đều muốn biết về liệu người xin việc có tri thức rộng bên ngoài lĩnh vực kĩ thuật như họ có quan tâm tới xu hướng toàn cầu không. Một người quản lí cấp cao giải thích: “Trong thế giới được toàn cầu hoá này, người kĩ thuật phải có tri thức rộng hơn về xu hướng trong kinh doanh. Chúng tôi ưa chuộng thuê những người có cả tri thức rộng và sâu, những người đọc nhiều về xu hướng toàn cầu. Đây là nhược điểm chính của sinh viên đại học vì nhiều người không biết gì mấy về công nghiệp và thế giới mà họ đang sống trong. Trong thế giới được kết nối này, nếu bạn không đi theo những xu hướng này, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Là người kĩ thuật là không đủ, bạn phải nhận biết về điều đang xảy ra và sẵn lòng học những điều mới vì thế giới đang thay đổi nhanh chóng.”

Sự kiện là ngày nay có nhiều thông tin thế trên Internet, tin tức, bài báo nghiên cứu, blogs, website, nơi cung cấp những thông tin này và đủ mọi kiểu hướng dẫn mà người tốt nghiệp có thể học để mở rộng thêm tri thức của họ và chuẩn bị cho nghề nghiệp của họ. Ngày nay và trong tương lai gần, có nhiều cơ hội hơn để làm việc cho các công ti toàn cầu hơn là công ti địa phương vì nhiều công ti đang mở rộng kinh doanh của họ và cần nhiều công nhân có kĩ năng. Nhiều người trong các bạn đã chọn lĩnh vực học tập tốt và đã tốt nghiệp với bằng cấp đúng nhưng bạn cũng phải được chuẩn bị để vượt qua thách thức cuối cùng của việc kiếm được việc làm tốt.

Đọc thêm  Tiến bộ nghề nghiệp

Lời khuyên của tôi: Xin dành thời gian để đọc nhiều hơn, học nhiều thêm để xây dựng tri thức tốt về kinh doanh toàn cầu và được chuẩn bị để đi phỏng vấn với một số sự kiện, hình ảnh, bài báo nghiên cứu và tài liệu đi thẳng vào công nghiệp hay công ti. Ai biết được? Công ti có thể bị quyến rũ bởi tri thức của bạn.

 

—-English version—-

 

Advice on interview preparation

To college graduates, looking for job is probably the most difficult and biggest challenge that they face in their career. The problem is many are not prepared. Looking for job is NOT just filling out application and waits for an interview. They must do research of company that they want to work for and actively pursue what they want. They must know what to ask, what to say, and how to answer difficult questions. Although most college career counselors do provide guidances and helps but many graduates are not following these guidelines.

According to College Advisory Board, the number one issue that many job applicants made is the lack of knowledge about the company that they want to work for as evidence during the interview. A common question is: “Why do you want to work for our company?” A majority of applicants could not give a clear explanation as most only vaguely answer that they just want a job. A senior manager explained: “We want to give them a chance to let us know the reason they want to work for us but most cannot answer it satisfactory. Many do not even know anything about our company.” Sometime applicants are asked: “What do you know about our company?” but most do not know much as they just apply by sending resumes to many companies without any research.

The fact is today almost every company has a website with information about what the company does its products or services, and the types of jobs available. Graduates must spend time reviewing this information to prepare before the interview. As I wrote in previous blog, when you are invited to come to an interview you have 50% chance of getting hired but if you are not prepared, you will miss that chance. The College Advisory Board report stated that as many as 80% of graduates do not know HOW to answer this type of question properly.

Đọc thêm  Học ở Mĩ

In most interviews, the company also allows applicants to ask question but many do not want to ask anything. A senior manager explained: “If they do not ask us anything that means they are not interest in us and of course in that case, why would we want to hire them? Although some do ask question but they only ask trivial question that anybody could easily answer which means that they are not doing any research about the company or know anything about the company.

The College Advisory Board also reported that today most companies also want to know whether applicants have a broad knowledge beyond the technical field as they are interest in the global trend. A senior manager explained: “In this globalized world, a technical person must have the broader knowledge of the trend in business. We prefer to hire people with both broad and deep knowledge, people who read more about global trend. This is a major weakness of college students as many do not know much about the industry and the world that they are living in. In this connected world, if you do not follow these trends, you will be left behind. Being a technical person is not enough, you must be aware of what is happening and willing to learn new thing as the world is changing fast.”

The fact is today there are so much information on the Internet, news, research articles, blogs, websites that provide these information and all types of guidances that graduates can learn to broaden their knowledge and prepare for their career. Today and in the near future, there are more opportunities to work for global companies than local companies as many companies are expanding their business and need skilled workers. Many of you have selected a good field of study and graduated with the right degree but you must also be prepared to overcome the last challenge of getting a good job.

My advice: Please spend time to read more, learn more to build a good knowledge of the global business and be prepared to go to the interview with number of facts, figures, research articles and any material pertinent to the industry or company. Who knows? The company might be fascinated by your knowledge.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1231 (science-technology.vn)