Lựa chọn đại học

Một sinh viên viết cho tôi: ‘Em đã tốt nghiệp trung học tháng trước và chuẩn bị vào đại học. Có nhiều trường em thích nhưng em không biết trường nào là phù hợp nhất cho em. Thầy có lời khuyên nào về chọn trường không? Cám ơn thầy.”

 

Đáp: Chọn đại học nào để học là một quyết định quan trọng. Trong khi nhiều học sinh ra quyết định dưa trên lời khuyên của gia đình và bạn bè hay dựa trên danh tiếng của trường và chi phí, còn có các yếu tố khác bạn nên cân nhắc như chương trình đào tạo, kích cỡ trường và tương hợp cá nhân.

Trong số chúng, yếu tố quan trọng nhất mà bạn nên cân nhắc tới là chương trình đào tạo. Mặc dầu phần lớn các đại học cung cấp đa dạng các chương trình nhưng chúng là KHÔNG như nhau. Một số trường là giỏi trong những lĩnh vực nào đó nhưng không giỏi ở các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, một đại học có thể có chương trình khoa học giỏi nhưng có thể không giỏi trong chương trình kinh doanh hay chương trình nghệ thuật cho nên bạn cần nghiên cứu. Ngay cả trong cùng một lĩnh vực, từng đại học có thể cung cấp chúng theo những cách khác nhau. Một số trường cung cấp đào tạo “tri thức chiều sâu” trong khi số khác chỉ hội tụ vào đào tạo “tri thức chung.” Một trường mạnh về “đào tạo chiều sâu” sẽ làm dễ dàng cho sinh viên tìm được việc làm nhưng thường yêu cầu nhiều nỗ lực và quyết tâm từ sinh viên. Trường giỏi thường yêu cầu điểm cao để được vào cho nên điều đó là tuỳ ở điểm kiểm tra của bạn mà bạn có thể tìm được trường khớp với phẩm chất của bạn.

Bạn phải quyết định về lĩnh vực học tập để làm hẹp chọn lựa của bạn vào vài đại học có danh tiếng tốt trong lĩnh vực đó. Nếu bạn không chắc, cách tốt nhất là nói chuyện với sinh viên trong lĩnh vực đó để biết thêm về nó. Mặc dầu bạn phải lựa chọn lĩnh vực bạn thích nhưng bạn cũng cần thực tế nữa. ĐỪNG phạm sai lầm bởi lẫn lộn sở thích của bạn hôm nay với nghề nghiệp tương lai của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể thích trò chơi video nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải học phát triển trò chơi video trong trường và việc chơi và việc phát triển là hai thứ khác nhau. Đôi khi bạn có thể thích hát nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải học là ca sĩ. Người hát karaoke và ca sĩ chuyên nghiệp là rất khác nhau. Một số sinh viên thích chọn lĩnh vực trả lương cao nhưng nếu họ không sẵn lòng đổ nỗ lực vào thì họ sẽ không thành công. Ngày nay bạn cần có kĩ năng để có việc làm vì bằng cấp, bất kể vào lĩnh vực nào, không còn đảm bảo cho việc làm nữa. Bạn nên lựa chọn một lĩnh vực học tập mà bạn có khả năng và sẽ tận hưởng trong thời gian dài vì bạn chỉ học trong trường bốn năm nhưng bạn sẽ làm việc trong lĩnh vực đó trong nhiều năm, có thể cả đời bạn.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên khoa học máy tính

Vì chương trình đào tạo đại học biến thiên, điều quan trọng với bạn là kiểm điểm giáo trình của họ để chắc rằng nó là cái gì đó khớp với năng lực của bạn. Lựa chọn lĩnh vực sai có thể gây ra nhiều vấn đề về sau cho nên bạn phải dành thời gian để nghiên cứu mọi thứ một cách cẩn thận. Bạn phải biết bạn sẽ cần dồn bao nhiêu nỗ lực vào và việc đào tạo yêu cầu nghiêm khắc thế nào. Nhớ lấy, đó là tương lai của bạn cho nên bạn đừng ra quyết định theo cách hấp tấp.

Lời khuyên của tôi là: KHÔNG quyết định chừng nào bạn còn chưa thực tế tới thăm trường bạn muốn vào học. Bạn nên nói chuyện với các sinh viên ở đó để có được cảm giác về trường. Nếu có thể, xin phép ngồi vào vài lớp để quyết định liệu kiểu dạy này hay phương pháp dạy có khớp với phong cách học của bạn không. Phương pháp dạy là quan trọng với việc học của sinh viên vì một số sinh viên cần được bảo cho phải làm gì trong khi những người khác ưa chuộng học độc lập. Một số sinh viên thích công việc thực hành trong khi số khác ưa thích học trừu tượng. Một số sinh viên thích lớp lớn vì họ có thể tương tác với nhiều bạn hơn trong khi số khác lại ưa thích lớp kích cỡ nhỏ để có quan hệ tốt hơn với thầy giáo. Kích cỡ của trường cũng là quan trọng vì một số sinh viên có thể bị lúng túng ở trường lớn trong khi số khác sẽ phát triển nhanh vì nó cung cấp nhiều hoạt động. Trường nhỏ hơn thì có tính thân thiện hơn và cho cảm giác gần gũi mạnh mẽ nhưng nó có thể có giới hạn. Một số sinh viên thích trường nhỏ hơn, trong khi số khác ưa thích trường lớn hơn nhưng vì bạn sẽ dành ít nhất là bốn năm trong trường, điều quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái với kích cỡ lớp, trường, thầy giáo, sinh viên và các hoạt động ở đó.

Tôi cũng gợi ý rằng bạn nói chuyện với những người mới tốt nghiệp và sinh viên năm thứ tư trong lĩnh vực học tập này mà bạn quan tâm để tìm ra thêm về cơ hội có việc làm. Một lớp có trên 85% người tốt nghiệp là những người có việc làm ở trong cùng lĩnh vực học tập được coi là tốt và trên 92% được coi là xuất sắc. Không có lí do nào dành bốn năm để học một lĩnh vực rồi kết thúc làm viêc trong lĩnh vực khác. Đây là lí do tại sao tôi khuyên rằng sinh viên nên có tính thực hành và hiện thực về chọn trường, chương trình đào tạo, và lĩnh vực học tập một cách cẩn thận. Tuỳ theo các yêu tố này, bạn có thể quyết định trường nào sẽ là tốt nhất cho bạn.

Đọc thêm  Chương trình bằng cấp chuyên sâu

 

—English version—

 

Selecting university

A student wrote to me: ‘I graduated from high school last month and preparing to go to university. There are several schools that I like but I do not know which one would be best for me. Do you have any advice on selecting school? Thanks you.”

 

Answer: Selecting which university to attend is an important decision. While many students make decision based on family and friends’ advices or based on the school’s reputation and the costs, there are other factors that you should consider such as training programs, school size, and personal compatibility.

Among them, the most important that you should consider is the training programs. Although most universities offer a variety of programs but they are NOT the same. Some schools are good in certain fields but not in others. For example, an university may have a good science program but may not have good business or arts program so you need to investigate. Even in the same field, each university may offer them in a different way. Some schools provide “in-depth knowledge” training while others only focus on “general knowledge” training. A school with strong “In-depth training” will make it easier for students to find job but it often requires a lot of efforts and commitments from students. Good schools often require high scores to get in so it depends on your test scores that you can find the school that fits your qualification.

You must decide on a field of study to narrow your choice to a few universities that has good reputation on that field. If you are not sure, the best way is to talk to students in that field to learn more about it. Although you must select a field that you like but you need to be practical too. Do NOT make the mistake by confuse your hobby today to your future career. For example, you may like videogames but it does not means you should study videogame development in school as playing and developing are two different things. You may like to sing on some occasions but it does not mean you should study to be a singer. A karaoke singer and a professional singer are very different. Some students like to choose a field that pay high salary but if they are not willing to put in the efforts they will not succeed. Today you need to have skills to have job because degree, regardless of what field it is, does not guarantee job anymore. You should select a field of study that you are capable of and will enjoy for a long time because you only study in school for four years but you will work in that field for many years, maybe all your life.

Đọc thêm  Vấn đề với đại học không được công nhận

Since university training programs varies, it is important for you to review their curriculum to make sure that it is something that fits your capability. Selecting a wrong field may cause a lot of problems later so you must spend time to investigate everything carefully. You must know how much efforts you will need to put in and how rigorous the training requires. Remember, it is your future so you should not make decision in a hasty manner.

My advice is: do NOT make decision until you actually visit the school that you want to attend. You should talk to students there to get a feeling about the schools. If possible, ask permission to sit in some classes to decide whether this type of teaching or the method of teaching fits your learning style. Teaching method is important on student’s learning because some students need to be told on what to do while others prefer independent study. Some students like practical works while other prefer abstract learning. Some students like large class as they can interact with more friends while other prefers smaller class sized for the better relationship with teachers. The size of the school is also important as some students may get lost in a big school while others would thrive as it offers many activities. Smaller schools are friendlier and give a strong feeling of closeness but it may have limitations. Some students like smaller school, while other prefer larger one but since you will be spending at least four years in school, it is important that you feel comfortable with the school, the class size, the teachers, the students and the activities there.

I also suggest that you talk to graduates and the fourth-year students in the field of study that you are interested in to find out more about employment opportunity. A class that have over 85% of graduates who get job in the same field of study is considered good and above 92% is considered excellence. There is no reason to spend four years to study in one field then end up working in other field. This is why I always recommend that student be practical and realistic on selecting the school, the training program, and the field of study carefully. Depending on these factors, you may decide on which school would be best for you.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3400 (science-technology.vn)

Leave a Reply