7 vấn đề Marketing hiện đại: Tạo ra và sử dụng nhu cầu tiềm ẩn (insight) để định hình thực tiễn marketing (P4)

Tạo ra và sử dụng nhu cầu tiềm ẩn (insight) để định hình thực tiễn marketing

Có một sự quan tâm lớn về vai trò của Big Data và sự phân tích dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc định hướng theo dữ liệu này (hoặc sự ám ảnh) có lẽ làm mờ đi sự khác biệt giữa dữ liệu, kiến thức và nhu cầu tiềm ẩn. Một vấn đề có thể được tạo ra khi mà dữ liệu và kiến thức của chúng ra tăng lên nhanh chóng, nhưng mà nhu cầu tiềm ẩn thực tế của chúng ta là không phải là vấn đề đó. Điều gì là ý nghĩa khi có một nhu cầu khách hàng tiềm ẩn được dựa trên thị trường? Nhu cầu này có thể được tìm ra bởi những phương pháp mới, nhưng nhiều người lại quan tâm nhiều hơn với thông tin độc đáo, khác biệt để đạt được lợi thế cạnh tranh. Bằng cách nào các tổ chức thu thập, chia sẻ, lưu trữ, truyền tải và “sử dụng” cái nhu cầu tiềm ẩn này? Mở rộng hơn, trong nền kinh tế dựa trên tri thức của chúng ta, cái mà dẫn đến lợi thế cạnh tranh chứ không phải là một quan điểm truyền thống tập trung vào sản phẩm, kế hoạch, năng lực và tài sản. Ở một mức độ thậm chí cao hơn, bằng cách nào chúng ta biết rằng chúng ta biết?

1.Bằng cách nào chúng ta tạo ra những nhu cầu khách hàng tiềm ẩn mới và tốt hơn?
Chúng ta đã học tất cả những công cụ của việc lập sơ đồ từ đầu đến cuối của nhưng hành vi của khách hàng. Cái gì là độc đáo về những hành vi này? Nó chỉ là những điểm chưa thỏa mãn hoặc là những điểm ngạc nhiên? Điều gì là quan trọng hơn?

2.Chúng ta có thể cũng nhận diện được những nhu cầu đối thủ tiềm ẩn không?
Hầu hết cho đến nay chúng ta chỉ tập trung trên khách hàng hoặc những nhu cầu khách hàng tiềm ẩn, nhưng những nhu cầu tiềm ẩn của những đối tượng khác thì sao? Những nhu cầu tiềm ẩn của nhà cung ứng? Khi nào những loại nhu cầu tiềm ẩn khác nhau này cho chúng ta nhiều hơn hay ít giá trị hơn, và tại sao?

3.Ai nên làm điều phụ trách tìm Insight trong tổ chức của chúng ta?
Dân gian đã tranh luận rằng những công ty lèo lái thị trường không phải là những công ty lèo lái việc thực hiện Marketing. Nếu trường hợp này xảy ra, vai trò của Marketing trong việc tìm được những nhu cầu tiềm ẩn mới là gì? Cái gì lèo lái quá trình này? Quan điểm đơn giản tổng quát đến từ đâu? Chức năng xúc tác của nó là gì?

4.Bằng cách nào chúng ta áp dụng cách tiếp cập dựa trên những nhu cầu tiềm ẩn vào tất cả những quy trình kinh doanh của chúng ta?
Hầu hết sự tập trung cho đến nay chỉ trong việc tạo ra những nhu cầu tiềm ẩn, và nó rõ ràng không phải là một điều dễ làm. Bằng cách nào chúng ta chắc chắn rằng chúng ta khai thác nhanh chóng và hoàn toàn những như cầu tiềm ẩn mà chúng ta đã cố gắng tạo ra?

5.Ai đã bẻ khóa “những mật mã nhu cầu tiềm ẩn” và bằng cách nào họ làm được điều đó?
Cái gì là những công cụ và khung nền tốt nhất cho việc tìm ra nhu cầu tiềm ẩn để chúng ta sử dụng?

6.Doanh nghiệp nào đã phát triển một “bộ máy to lớn” để nắm giữ những nhu cầu tiềm ẩn và triển khai chúng một cách nhanh chóng để đạt được doanh thu?

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply