Máy và người

Vài năm trước, robots và tự động hoá đã lấy đi công việc trong chế tạo, và công nhân cơ xưởng mất việc làm của họ. Ngày nay, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã lấy đi công việc trong văn phòng, và công nhân văn phòng bắt đầu mất việc làm của họ. Vài tuần trước, tôi đã đọc một bài báo nói rằng một số khách sạn ở Nhật Bản đang dùng robots để phục vụ bữa ăn cho khách của họ và xu hướng này có thể sớm lan rộng sang các nước khác, điều đó nghĩa là nhiều người sẽ mất việc làm của họ. Nhiều báo và tạp chí đang dùng các robots để viết tin tức tài chính, buôn bán thị trường chứng khoán, và thể thao mà phần lớn là sự kiện và dữ liệu cho nên họ có thể giảm bớt số nhà báo. Chúng ta đang ở bình minh của thay đổi chính khác nơi máy thông minh có thể học và làm mọi thứ tốt hơn con người.

Khi tôi đem những tin tức này tới lớp để thảo luận, sinh viên hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho thầy giáo? Robots có thể dạy được không? Robots có thể viết mã được không? Robots có thể xây dựng phần mềm được không?” Tôi bảo họ: “Như thầy biết, chưa có robot thầy giáo nào cả. Thầy không nghĩ có nhu cầu làm ra robot để dạy. Tương tác giữa thầy giáo và học sinh là phức tạp hơn nhiều so với chỉ đọc bài giảng hay câu hỏi và trả lời. Ngay cả với trí tuệ nhân tạo phức tạp, máy không thể nhận được việc làm này. Thầy nghĩ sẽ có nhiều công nghệ hơn trong lớp học với các video và công cụ trợ giúp cho thầy giáo. Liên quan tới robots viết mã, điều có thể là robots viết được mã đơn giản nào đó, nhưng chúng ta phải lập trình cho chúng làm điều đó. Điều đó nghĩa là công việc phần mềm vẫn có nhu cầu cao. Tính sáng tạo là cái gì đó mà máy không có, và phát kiến là không dễ dàng tái tạo, và đây là cách con người vẫn còn cao siêu. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục học, chừng nào chúng ta còn tiếp tục sáng tạo và phát kiến, tôi nghĩ chúng ta không phải lo nghĩ về robots cạnh tranh với chúng ta trong các khu vực này.

Ngày nay kĩ sư và người phát triển phần mềm được cần để xây dựng các websites, các ứng dụng, và các nền, v.v. Khi nhiều công ti được tự động hoá, họ cần người phần mềm để quản lí hệ thống máy tính của họ và giám sát các robots trong cơ xưởng của họ. Ngày nay tính toán mây đã trở thành công nghệ chính, là điều bản chất để xây dựng nền kinh tế số thức. Các công ti lớn và nhỏ, đang dùng các dịch vụ dựa trên mây hay kết cấu nền mây như một phần trọn vẹn của doanh nghiệp của họ. Vì các đe doạ an ninh cyber đang tăng lên, có nhu cầu về nhiều người có kĩ năng an ninh tính toán. Khi nhiều thiết bị thông minh được sản xuất ra, có nhu cầu cao về những người biết tích hợp các thiết bị này, cho nên Internet mọi vật (IoT) là kĩ năng quan trọng khác cần có. Khi nhiều công ti đang xây dựng robots, họ cần nhiều người phần cứng và phần mềm để xây dựng, lập trình, và tích hợp, cho nên kĩ nghệ phần mềm bây giờ có nhu cầu cao.

Thay vì lo nghĩ về robots lấy việc làm của bạn, tại sao không học robotics, lĩnh vực xây dựng các robots và kiểm soát chúng? Nếu bạn hội tụ vào học nhiều hơn về những kĩ năng này, bạn sẽ không phải lo nghĩ trong mười hay hai mươi năm tới.

 

—English version—

 

Machines and People

A few years ago, robots and automation had taken the work in manufactures, and factory workers lost their jobs. Today, Artificial Intelligence (AI) have taken the work in offices, and office workers begin to lose their job. Few weeks ago, I read an article that some hotels in Japan are using robots to serve meals to their guests and this trend could spread to other countries soon, that means many people will lose their jobs. Several newspapers and magazines are using robots to write financial news, stock market trading, and sports which mostly are facts and data so they can reduce the number of journalist. We are at the dawn of another major change where smart machines can learn and do things better than human.

When I brought these news to my class for discussion, students asked: “What will happen to teachers? Can robots teach? Can robots write code? Can robots build software? I told them: “As far as I know, there is no robots teachers yet. I do not think there is a demand to build robots to teach. The interaction between teachers and students is far more complex than just lecture or questions and answer. Even with complex artificial intelligence, a machine cannot take this job. I think there will be more technologies in the classroom with videos, and tools to assist the teachers. Regarding robots who write code, it is possible for robots to write some simple code, but we have to program them to do that. That means software jobs are still in high demands. Creativity is something a machine do not have, and innovation is not easy to replicate, and this is how human is still superior. As long as we continue to learn, as long as we continue to create and innovate, I do not think we have to worry about robots compete with us in these areas.

Today software engineers and developers are needed to build websites, applications, and platforms, etc. As more companies are automated, they need software people to manage their computer systems and monitor robots in their factories. Today Cloud computing has become a major technology, which is essential to the building of a digital economy. Companies big and small, are using cloud-based services or cloud infrastructure as an integral part of their businesses. As cyber security threats are increasing, there is a need for more people who have computing security skills. As more smart devices are being produced, there are high demand for people who know how to integrate these devices, so the Internet of Things (IoT) is another important skills to have. As more companies are building robots, they need more hardware and software people to build, program, and integrate, so software engineering is now in high demand.

Instead of worry about robots take your jobs, why not study robotics, the field that build robots and control them? If you focus to learn more about these skills, you will not have to worry in the next ten or twenty years.

Leave a Reply

Your email address will not be published.