Mẹo hay sử dụng với Emmet trong Sublime Text 3

Đây là 1 plugin trong Sublime text giúp code nhanh hơn, hiệu suất cao hơn. Tên cũ gọi là Zend Coding.

1. Cài đặt Emmet qua Package Control của Sublime Text 3 (ST3)

Lưu ý là Emmet hỗ trợ rất nhiều IDE từ ST3, Netbean, Notepad++,  Coda…

2. Phím tắt Emmmet với ST3

 • ! hoặc html:5 / cho output 1 file html 5 cơ bản.
 • lorem25 / output 1 đoạn văn bản mẫu 25 ký tự.
 • html:4s HTML 4
 • div.container => <div class=’container’></div>
 • div.container#test => <div class=’container’ id=’test’></div>
 • Ctrl+X => Xóa 1 dòng
 • Ctrl+[ => Lùi 1 cột code
 • Ctrl+] => Vào 1 cột code
 • Lồng thẻ > + ^: p>span => <p><span></span></p> ; h1+h2 => <h1></h1>2></h2>; h1^h2
 • ul>li.item$*3 => class item1 item2 item3
 • w100 => with:100px;
 • Comment cả 1 đoạn, đưa chuột vào thẻ cần comment nhấn: Shift + Ctrl + /
 • Comment 1 dòng: Ctrl + /