Mục lục

Mô hình Đo lường chất lượng dịch vụ website (Godwin J. Udo và cộng sự, 2008)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Lý do nghiên cứu:
–Về thực tiễn: công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển của Internet đã đẩy các doanh nghiệp vào vùng cạnh tranh mới, cạnh tranh trong môi trường điện tử (electronic business environments). Website là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh, trong đó chất lượng dịch vụ web (web service quality) là chỉ số quan trọng thể hiện công ty đã làm hài lòng khách hàng của mình như thế nào. Chất lượng dịch vụ web được đo lường thông qua nhận thức của khách hàng điện tử (e-customer) và từ đó dẫn đến sự hài lòng và hành vi mua của họ.
–Về lý thuyết: nghiên cứu về dịch vụ điện tử (e-service) là vẫn còn chưa hoàn thiện và cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể định nghĩa và đo lường chính xác chất lượng dịch vụ điện tử (Rowley, 2006)[1]. Bài nghiên cứu này sẽ giải quyết vấn đề đó.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -