Mục lục

Mô hình Ý định mua hàng nội (Nguyễn Đình Thọ, 2008)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Trong mô hình có 2 biến độc lập quan trọng là:
– Consumer Ethnocentrism (chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng) được định nghĩa là: những niềm tin được nắm giữ bởi người tiêu dùng về sự thích hợp, thậm chí đạo đức của việc mua hàng ngoại (Shimp and Sharma, 1987, trang 280)
– Cultural Sensitivity (nhạy cảm văn hóa) được hiểu là mỗi cá nhân trong xã hội có những trải nghiệm và thái độ hướng theo giá trị và các chuẩn mực của những khác biệt văn hóa với chính họ. Nếu các thành viên của một nền văn hóa có có hội để được thể hiện những gì thuộc về cá nhân tới những nền văn hóa khác, sự thành kiến của họ chống lại sự khác biệt của nền văn hóa của họ về những văn hóa đó được giảm bớt (Sharma và cộng sự, 1995)
Biến phụ thuộc là: Ý định mua hàng nội
Biến trung gian là Đánh giá hàng nội
Biến điều tiết là biến nhân khẩu học và loại sản phẩm.
Các giả thuyết được thể hiện trong mô hình, dấu (+) thể hiện mối quan hệ đồng biến, dấu (-) thể hiện mối quan hệ nghịch biến.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts