Categories
HỌC

Mối quan hệ chiến lược cấp Cty, chiến lược SBU và chiến lược chức năng?

Xem thêm về định nghĩa chiến lược cấp Cty, Chiến lược SBU, chiến lược chức năng: http://vneconomics.com/chien-luoc-cap-cty-la-gi-chien-luoc-sbu-la-gi-chien-luoc-chuc-nang-la-gi/

Quản lý chiến lược có thể tiến hành ở các cấp độ khác nhau trong một tổ chức. Có thể đưa ra 3 cấp chiến lược:

1/ Chiến lược cấp công ty

Xác định:

  1. Ngành kinh doanh hoặc các ngành kinh doanh mà hãng đang hoặc sẽ phải tiến hành.
  2. Mỗi ngành cần phải kinh doanh như thế nào, ví dụ liên kết với các chi nhánh khác của cty hoặc kinh doanh độc lập.
  3. Mối quan hệ của nó với xã hội như thế nào.

2/ Chiến lược SBU: Xác định từng cơ sở có thể hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình như thế nào (và vì vậy góp phần hoàn thành chiến lược công ty) trong lãnh vực của mình.

3/ Chiến lược cấp bộ phân chức năng tập trung hỗ trợ cho chiến lược cty và chiến lược SBU.

Chiến lược cty phải đề ra được hướng phát triển cho các đơn vị kinh doanh (BU) đơn ngành cũng như đa ngành.

Thí dụ chiến lược cấp cty của cty Eaton Corporation phải xác định xem trong số 57 chi nhánh của cty ở trong nước và nước ngoài cần giữ lại những chi nhánh nào, chi nhánh nào cần đóng cửa, ngành mới nào và các hợp đồng mới nào cần theo đuổi.

Chiến lược cấp cơ sở kinh doanh (SBU) cũng cần đề ra đối với các BU đơn ngành và đối với mỗi cơ sở trong các BU đa ngành. Phải làm rõ là đơn vị tham gia cạnh tranh như thế nào và lợi thế cạnh tranh kỳ vọng của đơn vị thế nào.

* MQH quản lý chiến lược cấp Cty và Chiến lược đơn vị kinh doanh (SBU)

Có một luồng thông tin giữa cấp cty và cấp cơ sở kinh doanh. Luồng thông tin này thường xuất hiện sớm trong qui trình khi chuyên viên kế hoạch cấp cty yêu cầu từng cơ sở cung cấp thông tin là cơ sở dữ liệu đầu vào cho quá trình lập kế hoạch. Sau đó các mục tiêu, chức năng nhiệm vụ và chiến lược được chuyển từ cấp cty sang cấp cơ sở kinh doanh (SBU) và cung cấp cơ sở đầu vào cho việc lập kế hoạch ở cấp cơ sở kinh doanh.