Categories
HỌC

Mối quan hệ giữa thay đổi tổ chức và phát triển tổ chức

Mối quan hệ (liên hệ) giữa thay đổi tổ chức và phát triển tổ chức.

Thay đổi tổ chức (OC)

Phát triển tổ chức (OD)

Giữa OC và OD có mối quan hệ biện chứng hữu cơ: trong tổ chức “thay đổi” là nhằm “phát triển”, đồng thời “phát triển” lại dẫn tới “thay đổi”.

Do đó có thể coi “thay đổi” là mục tiêu của “phát triển” và “phát triển” là động lực của “thay đổi”.

Tuy nhiên mọi sự thay đổi chưa chắc dẫn đến phát triển, nhưng mọi sự phát triển sẽ dẫn tới thay đổi.