Môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs)

Ngày nay một nửa dân số Trung Quốc và một phần tư dân số Ấn Độ đã truy nhập vào Internet. Sự kiện là Trung Quốc có gấp đôi số người dùng Internet so với Mĩ. Gần như mọi nơi bạn đi ở các nước này, bạn đều có thể thấy mọi người nói chuyện, nhắn tin, đọc tin tức hay học cái gì đó trực tuyến dùng laptop hay điện thoại thông minh của họ.

Trong hàng nghìn năm, tri thức đã bị giới hạn vào vài người ưu tú, phần lớn là các vua chúa và quan lại, hay một số giới hạn các học giả. Chỉ trong thế kỉ 18, nhiều trường công hơn đã được lập ra để giáo dục mọi người nhưng phần lớn tri thức bị giới hạn trong sách in và dành cho những người có thể đọc và viết. Ngày nay gần như mọi người đều có truy nhập vào thư viện tri thức khổng lồ qua Internet. Với các website dạy trực tuyến và Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs), bất kì người nào muốn học đều có thể học bất kì cái gì họ muốn. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ vài người sẽ tận dụng ưu thế này của công nghệ để làm giầu cho tri thức của họ và cải tiến kĩ năng của họ

Trong quá khứ, giáo dục bị giới hạn cho vài người có thể đảm đương được việc đó. Ngay cả với các trường công, vẫn có chi phí cho sách và các tài liệu khác. Ngày nay với MOOCs, mọi điều bạn cần là chiếc laptop cùng kết nối Internet. Phần lớn các môn học không tính tiền, mọi điều bạn cần là thời gian và nỗ lực của bạn. Phần lớn các môn học này đều dựa trên cùng các môn học được dạy ở các đại học hàng đầu như Stanford, Harvard, MIT, Oxford, v.v. bởi cùng các giáo sư. Không có yêu cầu phí nhập học, không có yêu cầu đủ tư cách chính thức, bất kì ai cũng có thể ghi danh học bất kể họ tới từ đâu hay họ có loại giáo dục gì. Về căn bản, MOOCs được thiết kế để giáo dục cho số lớn người về các chủ điểm mà họ quan tâm.

Thách thức với MOOCs là với nhiều lớp trực tuyến, các giáo sư không thể chú ý được tới người học như trong đại học chính qui, nơi họ có thể cung cấp những hỗ trợ thêm hay lời khuyên. Trong MOOCs, người học tự mình học theo nỗ lực riêng của họ. Đây là lí do chính mà chỉ không đầy 10% người học các lớp tại MOOC có khả năng hoàn thành nó. Phần lớn bỏ lớp sau vài tuần và không bao giờ hoàn thành việc phân công.

Theo một khảo cứu gần đây, đã có nhiều người học từ Trung Quốc và Ấn Độ ghi danh trong MOOCs nhưng phẩn lớn trong họ cũng bỏ học trong tương phản với người học từ các nước châu Phi, các nước có ít người ghi danh hơn nhưng lại có số người hoàn thành môn học cao hơn. Nhiều người học Trung Quốc giải thích rằng việc học môn học MOOC có thể giúp họ học kĩ năng nhưng không cho họ bằng cấp hay không giúp họ có được việc làm cho nên họ không thấy có nhu cầu hoàn thành nó.

Nếu bạn muốn học kĩ năng mới hay cái gì đó bạn quan tâm, MOOCs là thứ tốt nhất để xem xét. Cho dù bạn đã có bằng cấp và việc làm, MOOCs là cách tốt nhất để giữ cho bạn được cập nhật về kĩ năng của bạn. Trong thế giới đang thay đổi nhanh này, bạn phải liên tục học nếu bạn muốn duy trì nghề nghiệp ổn định. Tất nhiên, với những người đang tò mò về MOOCs và muốn thấy các đại học hàng đầu đang dạy gì bằng việc ghi danh rồi bỏ, bạn đang làm phí thời gian của bạn.

 

—English version—

 

Massive Open Online courses (MOOCs)

Today half of China’s population and a fourth of India’s population have access to the Internet. The fact is China has twice the number of the Internet users than the U.S. Almost everywhere you travel in these countries, you could see people talking, texting, reading news or learning something online using their laptop or smartphone.

For thousands of years, knowledge was limited to a few elites, mostly kings, and his officers, or a limited number of scholars. Only in the 18th  century, more public schools were established to educate people but most knowledge was limited in printed books and for people who can read and write. Today almost everyone has access to the huge library of knowledge via the Internet. With online tutorial websites and Massive Open Online Courses (MOOCs), anyone who wants to learn can learn anything that they want. But somehow, only a few would take the advantage of this technology to enrich their knowledge and improve their skills.

In the past, education was limited to a few who can afford it. Even with public schools, there were costs for books and other materials. Today with MOOCs, all you need is a laptop with an Internet connection. Most of the courses do not charge money, all you need is your time and efforts. Most of these courses are based on the same courses taught at top universities like Stanford, Harvard, MIT, Oxford, etc.by the same professors. There are no admission requirements, no formal qualification, anyone could enroll regardless where they come from or what kind of education they have. Basically, MOOCs is designed to educate a massive number of people on topics that they are interested in.

The challenge with MOOCs is many classes are online where professors cannot pay attention to students as in a regular university, where they can provide additional support or advice. In MOOCs, the students are learning by themselves on their own efforts. This is the main reason that only less than 10% of students who took a class at MOOC are able to complete it. Most quit after a few weeks and never finish an assignment.

According to a recent study, there were more students from China and India enrolled in MOOCs but most of them also dropped out in contrast to students from African countries who have a fewer enrolling but a higher number of completion. Several Chinese students explained that taking a MOOC course may help them to learn a skill but will not give them a degree or help them to get a job so they do not see the need to complete it.

If you want to learn new skills or something that you are interested in, MOOCs are the best thing to consider. Even if you have a degree and a job, MOOCs are the best way to keep you updated on your skills. In this fast-changing world, you must continue to learn if you want to maintain a stable career. Of course, for those who are curious about MOOCs and want to see what the top universities are teaching by enrolling then dropping, you are wasting your time.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5756 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.