Môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs)

Tôi tin rằng trong vòng vài năm tới đây, việc học trực tuyến như Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) sẽ tăng trưởng lớn hơn nhiều so với ngày nay và sẽ cách mạng hoá toàn thể hệ thống giáo dục toàn cầu. Lí do của tôi dựa trên lí thuyết “cung và cầu” đơn giản. MOOCs được mở ra cho bất kì ai có máy tính và truy nhập Internet. Mọi người có thể tham dự các môn học này mà không phải trả tiền bất kì cái gì. Nếu họ muốn trả tiền để có chứng chỉ hoàn thành, nó vẫn rẻ hơn nhiều so với lấy bằng từ trường truyền thống. Phần lớn các môn học MOOC được dạy bởi những giáo sư giỏi nhất từ các đại học hàng đầu với tài liệu cập nhật cho nên người học có thể được lợi từ việc học những điều mới nhất mà thị trường việc làm yêu cầu. Người học có thể học MOOCs theo nhịp riêng của họ vì nhiều người phải làm việc kiếm sống và chỉ có thời gian giới hạn dành cho việc học. Nhưng theo ý kiến của tôi, điều tốt nhất là MOOCs có thể giúp đỡ đào tạo nhiều người ở các nước đang phát triển nơi hệ thống giáo dục là lỗi thời hay quá chậm chưa thay đổi được.

Tất nhiên, MOOCs KHÔNG phải là hoàn hảo, ít nhất thì chưa. Đa số các môn học của MOOCs là các môn kĩ thuật, không phải bởi vì nó không có các môn khác, nhưng vì phần lớn người học tham dự các môn MOOC chỉ quan tâm tới học các môn công nghệ thay vì các môn khác. Bạn tôi, những người đang dạy cho Coursera, Udemy, và edX nói với tôi rằng 85% học sinh đang học các môn kĩ thuật như Học máy, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình máy tính, An ninh cyber, Internet mọi vật, Kĩ nghệ phần mềm, Phát triển app di động. Từng môn đều lôi kéo hàng nghìn người học trên khắp thế giới.”  Tất nhiên, các môn kĩ thuật là quan trọng vì nó giúp mọi người kiếm việc làm. Do thiếu hụt kĩ năng, nhiều công ti công nghệ như Google, Apple, IBM v.v. đang thuê những người có chứng chỉ hoàn thành từ MOOCs để đáp ứng nhu cầu của họ.

Trong khi MOOCs cung cấp những cơ hội cho những người cần phát triển kĩ năng để thăng tiến nghề nghiệp của họ, tôi KHÔNG nghĩ MOOCs sẽ thay thế đại học truyền thống, ít nhất là chưa. Người học KHÔNG vào đại học CHỈ vì những kĩ năng đặc biệt để cho họ có thể kiếm được việc làm, nhưng cũng làm giầu có cho tri thức của họ trong các môn học khác cũng như kinh nghiệm các khía cạnh xã hội của trường truyền thống, nơi họ gặp mọi người cùng độ tuổi, phát triển tình bạn, và trưởng thành và chín chắn thành người lớn có trách nhiệm. Có các môn học MOOC về lịch sử, văn học, tâm lí học, xã hội học và nghệ thuật (quãng 1350 môn) nhưng việc ghi danh rất chậm khi so với các môn kĩ thuật (trên 8,650 môn.) Khi tôi truy tìm vào vấn đề này, bạn tôi người dạy lịch sử tại edX giải thích: “Nếu anh là sinh viên, anh sẽ dành ra 20 giờ một tuần để học về Trí tuệ nhân tạo để có được việc làm ở Google hay anh muốn học về chi tiết lịch sử của đế quốc La Mã?” Người bạn khác nói thêm: “Ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng công nhân có kĩ năng trên khắp thế giới. Ngay cả Ấn Độ và Trung Quốc cũng không có đủ công nhân kĩ thuật để hỗ trợ cho tăng trưởng của họ. Khi Apple và Google công bố rằng họ đang thuê công nhân có hay không có bằng đại học, môn Nhập môn Trí tuệ nhân tạo của tôi nhảy từ 125 người học lên 2500 người học trong một tháng.”

Đọc thêm  Quản lí nghề của bạn

Tôi nghĩ MOOCs sẽ sớm tăng trưởng lớn hơn nhiều, khi nhiều người học đang xô vào học những kĩ năng mới nhất mà sẽ cho họ việc làm ở các công ti mơ ước của họ. MOOCs là cải tiến lớn trong giáo dục vì nó cung cấp cho nhu cầu của nhiều người học nhưng nó KHÔNG thay thế cho hệ thống giáo dục truyền thống nơi việc làm phong phú tri thức và tương tác xã hội được thiết lập. Trong vài năm qua, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm thứ nhất tới lớp của tôi với tri thức sâu sắc và học rất tốt vì họ đã học các môn MOOC trước khi ghi danh vào đại học. Nhiều người trong số họ tới từ các nước ngoài nơi giáo dục vẫn còn quá chậm chưa thay đổi nhưng những học sinh này đang tận dụng ưu thế của MOOCs để bổ sung cho tri thức của họ và chuẩn bị để học tốt ở các trường truyền thống. Một sinh viên nói với tôi: “Em đã học về Python và Java từ MOOCs, em cũng đã học hai môn Học máy từ Coursera (tức là, MOOCs) nhưng em cần học các môn này ở mức độ sâu hơn để phát triển kĩ năng mạnh để cho em có thể làm tốt sau khi tốt nghiệp.” Anh ấy nằm trong số ít những sinh viên được chuẩn bị tốt cho công việc nghiêm ngặt tại Carnegie Mellon.

Đọc thêm  Học cái gì?

Lời khuyên của tôi cho các học sinh đang lập kế hoạch đi học nước ngoài: “Nếu có thể, học vài môn lập trình để cho em biết cách viết mã hay nói ngôn ngữ khác từ giáo dục trực tuyến TRƯỚC KHI đi học nước ngoài. Với việc được chuẩn bị em sẽ có khả năng tham gia vào những thảo luận hấp dẫn, sâu hơn nhiều với người khác trong các môn kĩ thuật vậy em sẽ thành công trong cuộc hành trình giáo dục của em.

 

—English version—

 

Massive Open Online Courses (MOOCs)

I believe that within the next few years, online learning such as Massive Open Online Courses (MOOCs) will grow much bigger than today and will revolutionize the entire global education system. My reason is based on the simple “supply and demand” theory. MOOCs are opened to anyone with a computer and Internet access. People can attend these courses without paying anything. If they want to pay for a certificate of completion, it is still much cheaper than getting a degree from traditional schools. Most MOOC courses are taught by the best professors from top universities with up to date materials so students can benefit from learning the latest things that the job market demand. Students can learn MOOCs at their own pace as many may have to work to make a living and only have limited time to study. But in my opinion, the best thing is MOOCs can help train a lot of people in developing countries where the education system is obsolete or too slow to change.

Of course, MOOCs are NOT perfect, at least not yet. The majority of MOOCs are technical subjects, not because it does not have other subjects, but most students who attend MOOC courses only interest in learning technical subjects instead of others. My friends, who are teaching for Coursera, Udemy, and edX told me that 85% of students are taking technical courses such as Machine Learning, Artificial Intelligence, Computer Programming, Cybersecurity, Internet of Things, Software Engineering, Mobile apps development. Each course draws over thousands of students all over the world.”  Of course, technical courses are important because it helps people to get jobs. Due to the skills shortage, many technology companies such as Google, Apple, IBM etc. are hiring people with a certificate of completion from MOOCs to meet their demand.

While MOOCs offer many opportunities to people who need to develop skills to advance their careers, I do NOT think MOOCs will replace the traditional university, at least not yet. Students do NOT go to university ONLY for specific skills so they can get a job, but also enrich their knowledge in other subjects as well as experience the social aspects of the traditional school, where they meet people at the same age, develop a friendship, and growing and maturing into responsible adults. There are MOOC courses in history, literature, psychology, sociology, and arts (About 1350 courses) but the enrollment is very low as compared to technical courses (Over 8,650  courses.) When I inquire into this issue, my friend who taught history at edX explained: “If you are a student, would you spend 20 hours a week learning about Artificial Intelligence to get a job at Google or would you want to learn about the historical detail of the Roman empire?” Another friend added: “Today, there is a critical shortage of skilled workers all over the world. Even India and China do not have enough technical workers to support their growth. When Apple and Google announced that they are hiring workers with or without a college degree, my Introduction to Artificial Intelligence course jumped from 125 students to 2500 students within a month.”

Đọc thêm  Bằng cấp cao nhất

I think soon MOOCs will grow much bigger, as more students are rushing to learn the latest skills that would give them the job at their dream companies. MOOCs is a significant improvement in education as it supplements the needs of many students but it is NOT a replacement for the traditional education system where knowledge enrichment and social interaction are established. In the past few years, I have seen many first-year students come to my classes with profound knowledge and did very well because they have taken MOOC courses before enrolling in college. Many of them come from foreign countries where the education is still too slow to change but these students are taking advantage of MOOCs to supplement their knowledge and prepare to do well at traditional schools. One student told me: “I already learned about Python and Java from MOOCs, I also have taken two Machine learning courses from Coursera (i.e, MOOCs) but I need to learn these subjects at a much deeper level to develop stronger skills so I can do well after graduation.” He is among a few well-prepared students for the rigorous work at Carnegie Mellon.

My advice to students who are planning to study overseas: “If possible, please take a few  programming courses so you know how to code or speak another language from online education BEFORE going to study overseas. By being prepared you will be able to engage in a much deeper, more engaging discussions with others in technical courses so you  will succeed in your education journey.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6132 (science-technology.vn)

Leave a Reply