Mục đích giáo dục

Ngày nay nhiều sinh viên vào trường mà không có chiều hướng và mục đích nào. Một số người chỉ muốn qua được kì kiểm tra và có được bằng cấp, rồi nghĩ về điều họ muốn làm với cuộc đời họ về sau. Một số người thậm chí còn tin rằng bố mẹ họ sẽ chăm nom cho họ sau khi họ lấy được bằng đại học.

Hai mươi nhăm năm trước khi tôi bắt đầu dạy, tôi đã tin rằng phần lớn sinh viên đều biết chủ định giáo dục của họ và có mục đích nghề nghiệp. Tôi đã sai vì nhiều người đã không có cho nên tôi phải dành thời gian để thảo luận với họ về chủ định của giáo dục đại học. Chung cuộc, một phần của mọi lớp năm thứ nhất mà tôi dạy trở thành việc thảo luận về lập kế hoạch nghề nghiệp để đặt ra mục đích giáo dục vào ngày đầu tiên. Tôi bắt đầu bằng việc yêu cầu sinh viên viết một bài luận ngắn về tại sao họ vào đại học và họ muốn làm nghề gì. Sau khi xem qua các bài luận này, tôi bắt đầu thảo luận với họ về lập kế hoạch nghề nghiệp.

Tôi giải thích: “Giáo dục KHÔNG phải là về việc đi tới lớp, đọc sách, ghi nhớ sự kiện, đỗ kì thi, và có việc làm, mà còn là học về thế giới xung quanh các em. Các em phải biết cái gì đang xảy ra trong công nghiệp và trong xã hội của các em rồi xác định vai trò của các em trong đó. Các em cần tự hỏi bản thân mình các em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp cũng như trách nhiệm của các em với bản thân các em, với gia đình các em, và với xã hội. Vì chúng ta đang sống trong “thế giới được kết nối” nơi mọi thứ đều tương tác với các thứ khác cho nên các em phải biết cái gì đang xảy ra trong thế giới và các biến cố hiện thời trong các ngành công nghiệp, doanh nghiệp khác và cách chúng tác động tới nước của các em.”

“Ngày nay có nhiều thông tin hữu dụng trên Internet nhưng các em phải chọn lọc chúng vì ích lợi của các em. Nếu các em muốn học thêm về công nghệ, có hàng nghìn websites mà các em có thể học từ đó. Nếu các em thích học về vũ trụ, các ngôi sao và mặt trăng, cũng có hàng nghìn website về chúng nữa. Có nhiều chủ điểm thế, nhiều tài liệu thế sẵn có và mọi điều các em cần là tận dụng ưu thế của điều đó thay vì phí thời gian quí giá vào những website về “ngôi sao điện ảnh” hay “ngôi sao nhạc rock” tầm thường rồi tham gia vào các đối thoại vô nghĩa trên Facebook. Là sinh viên, các em nên dành thời gian của mình để học nhiều nhất có thể được vì thời gian không chờ đợi. Không học cái gì đó hữu dụng BÂY GIỜ, trong vài năm tới các em sẽ phải đối diện với thực tại của việc lớn lên như “người dốt nát” nơi các em sẽ được bảo cho và phải tuân thủ theo bất kì cái gì, không có chọn lựa nào vì đó là cách duy nhất để sống. Cho dù các em không thích điều đó, các em sẽ làm gì?

“Là sinh viên, các em tới trườg để được giáo dục và học cái gì đó hữu dụng cho cuộc đời các em, không phải chỉ là thi đỗ kì thi và thu được mảnh giấy có tên là “bằng cấp.” Việc có giáo dục sẽ chuẩn bị cho các em dẫn dắt cuộc sống hữu ích, trở thành công dân tốt cho đất nước các em, và là người tốt hơn. Để làm điều đó các em cần lập kế hoạch nghề nghiệp sớm nhất có thể được và đặt mục đích giáo dục mà các em có thể đạt tới được. Một số trong các em có thể nghĩ mình vẫn còn bốn năm nữa để làm điều đó cho nên sao phải vội? Tại sao mình cần lập kế hoạch bây giờ? Nhưng không có mục đích giáo dục, làm sao các em biết đích đến của các em?  Các em có thể du hành mà không có đích đến được không? Trong trường hợp đó, bất kì cái gì cũng có thể là đích đến và các em sẽ phạm nhiều sai lầm. Các em sẽ nhảy từ lĩnh vực học tập này sang lĩnh vực khác, hay học một lớp ở đây và một lớp ở kia mà không có chiều hướng nào. Đó là lí do tại sao chúng ta có nhiều người tốt nghiệp thất nghiệp ngày nay.

Việc biết mục đích giáo dục của các em hay chỗ các em sẽ đi sẽ giúp cho các em lập kế hoạch nghề nghiệp. Việc biết nghề nghiệp của các em sẽ giúp cho các em học các lớp hữu dụng mà có thể giúp phát triển tri thức và kĩ năng của các em. Bản kế hoạch nghề nghiệp là bản đồ giúp các em đến được đích đến của các em. Khi các em đi trên cuộc hành trình giáo dục, các em biết cái gì nằm ở phía trước, cái gì là con đường tốt nhất, cái gì là chướng ngại và các em cần làm cái gì. Và đó là lí do tại sao thầy tin mọi sinh viên đều phải đặt mục đích giáo dục của mình rồi thiết kế bản kế hoạch nghề nghiệp sớm nhất có thể được. Sau rốt, đó là cuộc sống của các em, đó là nghề nghiệp của các em, và chỉ các em mới có thể quyết định được phải làm gì với nó.”

 

—English version—

 

The educational goals

Today many students go to school without any direction and goals. Some only want to pass tests and get a degree, then thinking about what they want to do with their lives later. Some even believe that their parents will take care of them after they get a college degree.

Twenty-five years ago when I started to teach, I believed that most students knew the purpose of their education and had career goals. I was wrong as many did not so I had to spend the time to discuss with them about the purpose of a college education. Eventually, it became part of every first-year class that I teach by having a career planning discussion to set the educational goals on the first day. I start by asking students to write a short essay on why they are going to college and what career that they want to do. After reviewing them, I start a discussion with them about career planning.

I explained: “Education is NOT about going to class, reading books, memorizing facts, passing exams, and getting a job, but also learning about the world surrounding you. You should know what is happening in the industry and your society then determine your roles in it. You need to ask yourself what you will do after graduate as well as your responsibility to yourself, to your family, and to your society. Since we are living in a “connected world” where everything is interacting with others so you must know what is happening in the world and the current events in other industries, businesses, and how they impact your country.”

“Today there are a lot of useful information on the Internet but you have to select them for your benefit. If you want to learn more about technology, there are thousands of websites that you can learn from. If you like to learn about the universe, the stars and the moon, there are also thousands of them too. There are so many topics, so many materials available and all you need is to take advantage of that instead of wasting precious time on trivial “Movies stars” or “Rockstar’s” websites then engage in meaningless conversation on Facebook. As students, you should spend your time to learn as much as you can because time does not wait. Without learning something useful NOW, in the next few years you will have to face the reality of growing up as an “ignorant person” where you will be told and have to conform to anything, without any choice because that is the only way to live. Even you do not like it, what are you going to do?

“As students, you go to school to get educated and learning something useful for your lives, not just passing exams and getting a piece of paper called a “degree.” Having an education will prepare you to lead productive lives, become good citizens for your country, and be better human beings. To do that you need to plan your career as soon as possible and set the educational goals that you can achieve. Some of you may think I still have four more years to do that so why hurry? Why do I need to plan now? But without educational goals, how do you know your destination?  Can you travel without a destination? In that case, anything can be a destination and you will make many mistakes. You will jump from one field of study to another, or take one class here and one class there without any direction. That is why we have many unemployed graduates today.

Knowing your educational goals or where you will go will help you to plan your career. Knowing your career will help you to take useful classes that can help develop your knowledge and skills. A career plan is a map that helps you to get to your destination. As you travel on your educational journey, you know what lies ahead, what is the best road, what are the obstacles and what you need to do. And that is why I believe every student must set their education goals then design a career plan as soon as possible. After all, it is your life, it is your career, and only you can decide what to do with it.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5801 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.