Năm đầu ở đại học

Tôi nhận được một email từ một sinh viên năm thứ nhất: “Bố mẹ em thích đọc blog của thầy và bảo em đi theo thầy và nếu cần, hỏi lời khuyên. Em không có câu hỏi vào lúc này nhưng thầy sẽ cho lời khuyên nào cho sinh viên năm thứ nhất?”

 

Đáp: “Em vào đại học để được giáo dục. Được giáo dục KHÔNG CHỈ là về thu nhận tri thức MÀ CÒN là biết bản thân em và trưởng thành là người lớn có trách nhiệm, người có thể hỗ trợ cho gia đình em và đóng góp cho xã hội của em. Là sinh viên năm thứ nhất, em biết rằng em chỉ có một thời gian ngắn để chuẩn bị cho tương lai của em cho nên em nên coi thời gian là thứ quí giá và đừng làm phí hoài nó. Ngày nay, là sinh viên, tất cả các em là không khác với những người khác, nhưng trong năm hay mười năm nữa, sẽ có khác biệt đáng kể. Một số người trong các em sẽ tốt nghiệp trong khi những người khác có thể không tốt nghiệp. Một số người trong các em sẽ có việc làm tốt trong khi những người khác có thể bị thất nghiệp. Một số người trong các em có thể đi khắp thế giới trong khi những người khác không bao giờ rời khỏi nhà. Điều em làm, điều em học ở trường sẽ xác định ra tương lai của em cho nên ĐỪNG làm phí thời gian.

Có nhiều hoạt động không cần thiết làm sao lãng em khỏi việc học và em cần kỉ luật tự giác để tránh chúng. Chẳng hạn, nhiều sinh viên dành nhiều thời gian trên Facebooks, Twitters, Snapchat, WeChat hay trò chơi máy tính. Những phương tiện xã hội này có tính gây nghiện và làm phí thời gian quí giá. Một số phương tiện thậm chí có chứa tin tức và hình ảnh quảng cáo cho bạo lực, tính dục mà có thể ảnh hưởng tới tâm trí em và làm hại cho tinh thần của em. Tốt hơn cả là đọc sách, nhiều nhất có thể được, để giữ cho tâm trí em cởi mở và mở rộng tri thức của em. Là sinh viên, em cần biết điều đang xảy ra trên thế giới cũng như trong lĩnh vực học tập của em. Vì em còn trẻ, tâm trí em vẫn còn tươi tắn và em có thể học nhiều hơn cho nên thời gian ở đại học là thời gian tốt nhất để phát triển tâm trí của em và xây dựng tính cách của em.

Trong mọi đại học, có những sinh viên không có chiều hướng, không có mục đích trong học tập mà chỉ “trôi nổi” từ lớp này sang lớp khác vì họ không biết phải làm gì với cuộc sống của họ. Nhiều người có thể gây ản hưởng xấu lên em nếu em không cẩn trọng. Em phải hiểu rằng giáo dục đại học là đầu tư chính về tài chính, và thời gian cho nên em phải quản lí thời gian và nỗ lực của em tương ứng. Khi em học các kĩ năng được cần, em cũng phát triển tính cách của em để cho em có thể trưởng thành con người có trách nhiệm hơn. Sau rốt, đó là cuộc sống của em và tương lai của em và em là người DUY NHẤT chịu trách nhiệm cho điều đó.

Giáo dục truyền thống khuyến khích ganh đua giữa các sinh viên để chọn ra vài sinh viên hàng đầu. Mô hình đó là lỗi thời vì ngày nay sinh viên phải học kĩ năng làm việc tổ và cộng tác để làm việc với người khác. Tốt hơn cả là duy trì tiến bộ riêng của em thay vì so sánh bản thân em với ai đó. Đừng kiêu căng mà phải khiêm tốn, đó là chìa khoá để phát triển tính cách tốt hơn. Đừng phí thời gian vào tán gẫu, phê phán hay đánh giá người khác vì mọi người đều có hoàn cảnh riêng của họ. Em cần đối xử với mọi người bằng lòng tốt và hiểu biết. Sau rốt, em không bao giờ biết ai sẽ là ông chủ của em hay ai sẽ giúp em trong tương lai.

Thời gian ở đại học có nhiều thăng trầm cho nên đừng thất vọng về những điều có thể không xảy ra như em ao ước. Phải dũng cảm duy trì tiến trình riêng của em và giữ quan tâm vào việc học riêng của em. Mọi thứ sẽ tới và đi nhưng mục đích giáo dục của em phải vẫn còn như vậy. Nếu em có thể đi theo lời khuyên này, em sẽ học tốt.

 

—English version—

 

The first year in college

I received an email from a first-year student: “My parents like to read your blog and ask me to follow you and if needed, ask for advice. I do not have a question at this time but what advice would you give to first-year students?”

 

Answer: “You go to college to be educated. Being educated is NOT ONLY about acquiring knowledge BUT ALSO knowing yourself and maturing into responsible adults who can support your family and contribute to your society. As first-year students, you know that you only have a short time to prepare for your future so you should treat time as a precious thing and do not waste it. Today, as students, all of you are not different from others, but in the next five or ten years, there will be a significant difference. Some of you will graduate when others may not. Some of you will have a good job when others may be unemployed. Some of you may travel the world when other never leave home. What you do, what you learn in school will determine your future so DO NOT waste time.

There are many unnecessary activities that distract you from your studying and you need the self-discipline to avoid them. For example, many students spend a lot of time on Facebooks, Twitters, Snapchat, WeChat or computer games. These social media are addictive and waste precious time. Some even contain news and images that promote violence, sexual that could influence your mind and harm your spirit. It is better to read books, as many books as possible, to keep your mind open and broadening your knowledge. As students, you need to know what is happening in the world as well as your field of study. Since you are young, your mind is still fresh and you can learn more so college time is the best time to develop your mind and build your characters.

In every college, there are students who have no direction, no goals in learning but just “drifting” from one class to others as they do not know what to do with their lives. Many can exert bad influences on you if you are not careful. You should understand that college education is a major investment in financial, and time so you should managing your time and efforts accordingly. As you are learning the needed skills, you also develop your characters so you can mature into a more responsible person. After all, it is your life and your future and you are SOLELY responsible for it.

Traditional education encourages competition among students to select a few top students. That model is obsolete because today students must learn teamwork and collaboration skill to work with others. It is better to maintain your own progress rather than compare yourself with someone. Do not be arrogant but humble, it is the key to develop a better character. Do not waste time on gossip, criticize or judging others as everyone has their own perspectives. You need to treat everyone with kindness and understanding. After all, you never know who will be your boss or who will help you in the future.

Time in college has many ups and downs so do not disappoint for things that may not happen as you wish. Be courageous to maintain your own course and keep interested in your own learning. Things will come and go but your educational goals should remain the same. If you can follow this advice, you will do well.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5997 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.