3 thoughts on “Net Working Capital”

 1. Trong bảng cân đối kế toán gồm có 2 phần: Tài Sản = Nợ phải trả + Vốn.
  Trong đó Tài sản = TSCĐ + TSLĐ
  Working capital chính là tài sản lưu động (Current Asset) gồm: Tiền mặt, khoản phải thu KH, tồn kho. Đây chính là những tài sản lưu động ngoài thị trường của DN (phần dương).
  Ngược lại Nợ phải trả trong ngắn hạn phản ánh những gì DN phải trả trong ngắn hạn.
  Hiệu của 2 giá trị này chính là NWC phản ánh giá trị lưu hành của DN thực sự ngoài thị trường. Nếu NWC dương chứng tỏ DN đanh vẫn có khả năng thanh khoản (thu > chi ngắn hạn), nếu NWC mà âm chứng tỏ DN đang nguy cơ mất thanh khoản trong ngắn hạn.
  Thân,
  [email protected]

Comments are closed.