Nghề kĩ nghệ phần mềm

Kĩ nghệ phần mềm đã được xếp hạng là nghề nóng nhất trên thế giới. Về căn bản, kĩ sư phần mềm chịu trách nhiệm về sáng tạo sản phẩm phần mềm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sinh viên kĩ nghệ phần mềm được đào tạo để kiến trúc giải pháp phần mềm dựa trên tập các cấu phần công nghệ. Họ học thiết kế bản mẫu để chắc rằng giả pháp đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, và viết mã để tạo ra sản phẩm dựa trên các bản mẫu đó. Sinh viên học tuân theo qui trình phần mềm, vòng đời phần mềm, và phương pháp phần mềm và dùng công cụ để cho đến lúc họ tốt nghiệp, họ có tập kĩ năng mà có thể được áp dụng cho nhiều khu vực. Bên cạnh đó, họ cũng duy trì nhận biết về xu hướng công nghiệp và công nghệ mới nhất, và cung cấp lời khuyên kĩ thuật cho những người khác.

Tương lai của lĩnh vực này là sáng lạn vì có nhiều cơ hội việc làm ngày nay và trong tương lai. Điều thú vi nhất về kĩ nghệ phần mềm là ở chỗ người tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau thế. Kĩ nghệ phần mềm là một phần của mọi công nghiệp.

Nếu bạn là kĩ sư phần mềm làm việc cho công ti phần mềm như Microsoft, Google, Facebook v.v. bạn sẽ làm việc với các kĩ sư phần mềm khác và được chuyên môn hoá trong kiểm thử, lập trình, phát triển, đảm bảo chất lượng, kiến trúc, và quản lí dự án v.v. Nếu bạn là kĩ sư phần mềm làm việc trong công ti chế tạo hay kinh doanh, bạn có thể làm việc về hệ Quản lí quan hệ khách hàng (CRM); hệ Lập kế hoạch tài nguyên công ti (ERP); hay hệ Quản lí dây chuyền cung cấp (SCM) và phát triển phần mềm hay chuyên biệt hoá phần mềm bán sẵn trên thị trường (COTS) như “SAP” hay “PeopleSoft” cho công ti. Khi nhiều công ti đang cố gắng tự động hoá hệ thông tin của họ, họ cần nhiều kĩ sư phần mềm hơn.

Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay có bao gồm Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin và Kĩ nghệ máy tính là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Thực ra, có thiếu hụt những người này ở mọi nước bởi vì cầu đã vượt quá cung. Tăng trưởng này sẽ tiếp tục bởi vì có nhiều doanh nghiệp cần các công nghệ mới để hợp lí hoá tính hiệu quả của hệ thống máy tính của họ. Tất cả những tăng trưởng và nhu cầu này dẫn tới việc tăng lương đáng kể. Ngày nay lương khởi điểm cho người tốt nghiệp kĩ sư phần mềm ở Mĩ biến thiên từ $89,000 tới $105,000; với từng năm kinh nghiệm được thêm $5,000 tới $7,000. Người kĩ sư phần mềm có năm năm kinh nghiệm có thể được mong đợi làm ra $120,000 tới $135,000 một năm.

Đọc thêm  Tương tác với các thành viên tổ

Ngày nay, nền di động và máy tính bảng trở thành khu vực “nóng”. Có nhu cầu cao về người tốt nghiệp có kĩ năng trong phát triển ứng dụng cho thiết bị di động với nhấn mạnh vào iPod, iPhone và iPad của Apple hay Androids của Google. Thay đổi trong công nghệ yêu cầu thay đổi trong chương trình đào tạo để hội tụ nhiều hơn vào cách tiếp cận di động. Nhiều lớp lập trình đang mở rộng để bao quát Java, C++, C#, Python, và Ruby trên Rails.

Với nhu cầu toàn cầu cao, bây giờ là thời gian tốt để học về kĩ nghệ phần mềm hay các lĩnh vực công nghệ thông tin khác. Khi bạn lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai của bạn, nhớ thêm ngoại ngữ như tiếng Anh vì nhiều việc làm trong tương lai yêu cầu kĩ năng ngôn ngữ. Ngày nay, gần như mọi việc làm trong công nghiệp CNTT đều yêu cầu bằng cử nhân, một số thậm chí ưa thích bằng cấp chuyên sâu. Mặc dầu trong một số nước, trường chuyên nghiệp hay chứng chỉ 2 năm vẫn là tốt để có việc làm nhưng thị trường đã thay đổi nhanh chóng. Ngày nay phần lớn phần mềm đều trở nên lớn hơn và phức tạp hơn, thời gian đào tạo ngắn sẽ không cho công nhân kĩ năng mà công nghiệp yêu cầu, đặc biệt nếu bạn muốn làm việc cho công ti toàn cầu, công ti cung cấp làm khoán ngoài.

Mặc dầu mô tả việc làm biến thiên trong các công ti và khu vực chuyên môn nhưng phần lớn các công ti đều muốn thuê người tốt nghiệp có kinh nghiệm trong phát triển phần mềm (dự án Capstone thường được tính như kinh nghiệm 6 tới 8 tháng); những người tốt nghiệp có tri thức về qui trình phát triển phần mềm, vòng đời, thủ tục thiết kế với các kĩ năng mềm phụ thêm như kĩ năng trao đổi, kĩ năng trình bày, ra quyết định, kĩ năng lãnh đạo và điều quan trọng nhất là kĩ năng làm việc tổ (dự án Capstone thường được tính như có kĩ năng làm việc tổ).

Trong phỏng vấn việc làm, phần lớn các công ti sẽ hỏi các ứng cử viên về các kĩ năng như thiết kế và kiến trúc hệ thống phần mềm tương ứng với đặc tả yêu cầu; khả năng làm việc với các thành viên tổ phân bố và có khả năng tích hợp các gợi ý và thay đổi (đây là lí do tại sao kĩ năng ngoại ngữ là mấu chốt); cách tiến hành cấu phần kiểm thử đơn vị để đảm bảo tính chức năng mức mô đun và nhất quán cấu trúc dữ liệu; kĩ năng trong thiết kế và thực hiện / kiểm điểm mã của thành viên tổ khác; kĩ năng trong viết mã theo cách đúng hạn và với chất lượng cao, nhất quán với chuẩn công nghiệp. Khả năng để trao đổi với khách hàng và người dùng (đây là lí do tại sao ngoại ngữ là quan trọng); và tri thức về xu hướng công nghiệp và công nghệ mới nhất (đây là lí do tại sao sinh viên phải đọc tin công nghệ và xu hướng công nghiệp thường xuyên).

Đọc thêm  Cách nhìn của tôi về giáo dục

 

—-English version—-

 

Software Engineering Career

Software engineering has been ranked as the hottest job in the world. Basically; software engineer is responsible for creating quality software product that meets customer’s requirements. Software engineering students are trained to architect a software solution based on a set of technology components. They learn to design prototypes to make sure that the solution meets customer’s needs, and write code to create products based on those prototypes. Students learn to follow software process, software lifecycle, and software methods and using tools so by the time they graduate, they have a set of skills that can be applied to many areas. In addition, they also maintain awareness of the latest industry trends and technologies, and provide technical advice to other people.

The future of this field is bright as there are many job opportunities today and in the future. The most interesting thing about software engineering is that graduates can work in so many different fields. Software engineering is part of every industry.

If you are a software engineer working for a software company like Microsoft, Google, Facebook etc. you will be working with other software engineers and be specialized in testing, programming, developing, quality assurance, architecture, and project management etc. If you are a software engineer working in a manufacturing or business company, you could be working on customer Relation Management system (CRM); Enterprise Resource Planning system (ERP); or Supply Chain management system (SCM) and developing software or customize Commercial off the Shelf (COTS) software such as “SAP” or “PeopleSoft” for the company. As more companies are trying to automate their information system, they need more software engineers.

Today Information technology (IT) field that consists of Computer Science, Software Engineering, Information System Management and Computer Engineering are one of the occupations that grow the fastest in the world. In fact, there is a shortage of these people in every country because the demand has exceeded the supply. This growth will continue because there are more businesses need new technologies to streamline the efficiency of their computer systems. All this growth and demand leads to significant increasing salaries. Today starting salaries for software engineer’s graduates in the U.S is ranging from $89,000 to $105,000; with each year of experience add another $5,000 to $7,000. A software engineer with five years of experience can be expected to make $120,000 to $135,000 a year.

Đọc thêm  Xu hướng giáo dục mới

Today, mobile platforms and tablets became “Hot” areas. There is high demand for graduates who have skills in developing applications for mobile devices with emphasis on Apple’s iPod, iPhone and iPad or Google’s Androids. The change in technology requires a change in curriculum to focus more on mobile approach. Many programming classes are expanding to cover Java, C++, C#, Python, and Ruby on Rails.

With high global demand, now is a great time to study software engineering or other information technology fields. As you plan for your future career, remember to add foreign language such as English as many jobs in the future require language skills. Today, almost every job in IT industry require a Bachelor degree, some even prefer advanced degrees. Although in some countries, 2 years vocational or certificates are still good to get jobs but the market has changed rapidly. Today most software are becoming larger and more complex, the short training time will not give workers the skills that industry requires, especially if you want to work for global company, outsourcing provider company.

Although, job description varies among companies and specialty areas but most companies want to hire graduates that have experience in software development (Capstone project is often counted as 6 to 8 months experience); Graduates that have knowledge of software development process, lifecycle, design procedures with additional soft-skills such as communication skills, presentation skills, decision making, leadership skills and the most important is teamwork skills (Capstone project is often counted as having teamwork skills).

During job interviews, most companies would ask candidates about skills such as the design and architecture a software systems according to a requirements specification; the ability to work with distributed team members and be able to integrates suggestions and changes (This is why foreign language skill is critical) ; How to conduct unit test components to ensure module-level functionality and data structure consistency; Skills in design and implementation/code reviews of other team members; Skills in writing code in a timely fashion and with high quality, consistent with industry standards. The ability to communicate with customers and users (This is why foreign language is important); and knowledge about the latest industry trends and technologies. (This is why students must read technology news and industry trends often);

Nguồn: