Nghề kiểm thử

Một sinh viên hỏi: “Em đang làm việc như người kiểm thử phần mềm cho một công ti. Nếu em muốn là người kiểm thử rất giỏi hay người đảm bảo chất lượng, em cần thu được kĩ năng nào? Nếu em thích đi lên làm người quản lí kiểm thử và là nhà tư vấn kiểm thử chuyên nghiệp liệu có được không? Em cần làm gì để xây dựng nghề nghiệp như điều đó? Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Đó là bản kế hoạch nghề nghiệp tuyệt vời như bạn mô tả trong email của bạn, bắt đầu từ người kiểm thử sang đảm bảo chất lượng sang người quản lí kiểm thử và rồi nhà tư vấn kiểm thử. Để là người kiểm thử giỏi, bạn cần có kĩ năng nào đó về phát triển phần mềm, tri thức chắc về qui trình phát triển, hiểu các phương pháp luận đa dạng, và khả năng lựa chọn và dùng một số công cụ kiểm thử. Bạn cũng cần ưu tiên hoá các nhiệm vụ khi làm việc trên dự án mà thời gian bị giới hạn. Người kiểm thử giỏi cần kiên nhẫn, chú ý tới chi tiết, sẵn lòng lấy cách nhìn của người dùng, với thái độ có ý thức về chất lượng. Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, bạn cũng cần xây dựng kĩ năng mềm giỏi như trao đổi, thương lượng để duy trì mối quan hệ tốt với người phát triển. Bạn cũng cần khả năng trao đổi với cả người kĩ thuật (người phát triển) và người không kĩ thuật (khách hàng, cấp quản lí).

Đọc thêm  Vi phạm đạo đức

Phần lớn người kiểm thử giỏi đều trở thành người đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) tuyệt vời. Một SQA giỏi phải có tri thức nào đó về chuẩn chất lượng, đặc biệt các chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 9000-3; ISO/IEC 2382-7:1989; chuẩn IEEE 610.12: 1990; chuẩn IEEE 1228 1994; IEC 61580; EIA/IS -632; ISO/IEC 8631: 1989. Bên cạnh đó, một SQA phải có khả năng hiểu toàn thể qui trình phát triển phần mềm và cách nó khớp vào với cách tiếp cận doanh nghiệp và mục đích của công ti. Tất nhiên, kĩ năng mềm như trao đổi, báo cáo, trình bày và khả năng hiểu các mặt đa dạng của vấn đề là quan trọng.

Phần lớn những người kiểm thử giỏi và SQA là những ứng cử viên tốt cho vị trí người quản lí kiểm thử hay nhà tư vấn kiểm thử khi họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Về căn bản mọi thứ họ đã làm trước đây trở thành nền tảng nơi họ có thể dùng kinh nghiệm của họ để xây dựng lên. Ở các vị trí này, kĩ năng quan trọng chủ yếu là phần mềm – các kĩ năng như lãnh đạo để thúc đẩy làm việc tổ để tăng năng suất; khả năng thúc đẩy hợp tác giữa những người phát triển, người kiểm thử và SQA và năng lực trụ vững trước sức ép và nói ‘không’ với người quản lí khác khi chất lượng là không đủ hay qui trình QA không được tuân thủ.

Đọc thêm  Học trong tổ

 

—-English version—-

 

Testing Career

A student asked: “I am working as a software tester for a company. If I want to be a very good tester or quality assurance, what skills should I acquire? If I like to move up to test manager and be professional test consultant is it possible? What do I need to build a career like that? Please help.”

 

Answer: It is an excellent career plan as you describe in your email, starting from tester to quality assurance to test manager and then test consultant. To be a good tester, you need to have some software development skills, a strong knowledge of the development process, understand various methodologies, and the ability to select and use some testing tools. You also need to prioritize tasks when working on projects where time is limited. A good tester needs to be patient, pay attention to details, willing to take the point of view of the user, with a quality conscious attitude. Beside technical skills, you also need to build strong soft-skills such as communication, negotiation to maintain good relationship with developers. You also need an ability to communicate with both technical (developers) and non-technical people (customers, management).

Đọc thêm  Giám sát xu hướng

Most good testers become excellent software quality assurance (SQA). A good SQA should have some knowledge about quality standards, especially the international quality standards such as the ISO 9000-3; ISO/IEC 2382-7:1989; IEEE Standard 610.12: 1990; IEEE standard 1228 1994; IEC 61580; EIA/IS -632; ISO/IEC 8631: 1989. Additionally, A SQA must be able to understand the entire software development process and how it fits into the business approach and goals of the company. Of course, soft-skills such as communication, reporting, presentation and the ability to understand various sides of issues are important.

Most good testers and SQA are good candidates for Test Manager Positions or Test Consultant when they have more experiences. Basically everything they did previously become the foundation where they can use their experiences to build upon. In these positions, the important skills are mostly software –skills such as leadership to promote teamwork to increase productivity; be able to promote cooperation between developers, testers, and SQA and the ability to withstand pressures and say ‘no’ to other managers when quality is insufficient or QA processes are not being adhered to.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1749 (science-technology.vn)