Nghề nghiệp thành công

Một người viết cho tôi: “Tôi đã không tốt nghiệp trong công nghệ thông tin (CNTT) mà trong lĩnh vực khác. Tôi có việc làm, nó không lí thú và không trả lương nhiều. Nhiều người bảo tôi rằng tôi may mắn có việc làm. Tuy nhiên tôi cảm thấy tệ là tôi đã không chọn cái gì đó lí thú như CNTT khi tôi còn ở trường. Bây giờ thì quá muộn vì tôi đã có gia đình và con trẻ. Tôi không thể trở lại trường để học kĩ năng mới. Tôi không biết phải làm gì và tôi cảm thấy chán nản vì tôi không thấy rằng tôi có thể thành công trong nghề nghiệp của tôi. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bạn đã không nói cho tôi lĩnh vực học tập nào bạn đã chọn và nghề nào bạn đang làm việc. Tuy nhiên, bạn đã ra quyết định sớm về nghề nghiệp của bạn. Nó không phải là chuyện đúng hay sai và đây không phải là lúc nhìn lại và cảm thấy cay đắng. Xin đừng làm cho tình huống thành tồi tệ nhất. Bạn chịu trách nhiệm cho nghề nghiệp riêng của bạn và bây giờ bạn có trách nhiệm khác với gia đình bạn. Không có nghề nghiệp xấu chỉ có thái độ xấu cho nên đừng rơi vào cái bẫy này. Nếu bạn muốn thành công trong nghề nghiệp của bạn, bạn có thể làm cho điều đó xảy ra.

Để thành công trong bất kì cái gì bạn phải để thời gian học nhiều về ngành công nghiệp của bạn. Đọc tạp chí công nghiệp, tin tức và blogs và tham dự các cuộc hội nghị để học nhiều để cho bạn có tri thức tốt hơn về tình trạng của ngành công nghiệp của bạn. Bạn càng biết nhiều, càng nhiều người sẽ kính trọng bạn và đó là bước đầu tiên cho bạn xây dựng nghề nghiệp chuyên môn của bạn. Biết ngành công nghiệp của bạn đang đi đâu sẽ giúp cho bạn quyết định các khu vực nào khác của tri thức là quan trọng để cho bạn hội tụ vào. Là nhà chuyên môn, bạn phải không chờ đợi thụ động người quản lí bảo bạn làm gì. Bạn phải dự ứng hình dung ra giải pháp theo cách riêng của bạn. Khi bạn tìm ra giải pháp riêng của bạn, bạn phát triển niềm tin và làm mạnh kĩ năng của bạn. Đặt cho bản thân bạn mục đích và làm việc hướng tới nó đi. Khi bạn đạt tới nó, đặt mục đích khác và làm việc hướng tới nó. Khi bạn liên tục tiến bộ, người khác sẽ thừa nhận bạn và những điều tốt có thể xảy ra. Đặt mục đích là điều bản chất để giữ cho bạn có động cơ về nghề nghiệp của bạn, bất kể nó là gì, đặc biệt nếu việc làm hiện thời của bạn là không thú vị. Khi bạn có cái gì đó quan trọng để làm việc, nó sẽ giữ cho bạn được hội tụ vào cải tiến và đi lên trước.

Đọc thêm  Lời khuyên cho năm mới – 1

Khi bạn đi làm, bạn phải làm việc với những người như bạn. Một số có thể hạnh phúc, một số có thể không nhưng bạn phải học hoà hợp với những người này. Biểu lộ nhiệt tình của bạn với công việc; giữ thái độ tích cực về điều bạn làm. Bạn chưa bao giờ biết khi nào bạn sẽ cần họ để hỗ trợ cho bạn và bạn chưa bao giờ biết cái gì sẽ xảy ra về sau trong nghề nghiệp của bạn. Cải tiến các kĩ năng kĩ thuật của bạn và làm việc về phát triển kĩ năng trao đổi của bạn. Bạn sẽ không được kính trọng ở bất kì chỗ nào chừng nào bạn chưa trao đổi rõ ràng với mọi người từ mọi mức. Quan sát những người có kinh nghiệm trong công ti của bạn để học từ họ và học lắng nghe. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn có thể hỏi họ nhiều câu hỏi hấp dẫn và đến lượt bạn, tạo ra các đối thoại tốt hơn. Cuối cùng bạn sẽ lôi kéo sự chú ý của họ. Dành thời gian với những người gây hứng khởi cho bạn, những người làm cho bạn thấy thoải mái và cho bạn lời khuyên.  Để cải tiến nghề nghiệp của bạn, các mối quan hệ là quan trọng vì đó là chỗ cơ hội của bạn sẽ tới. Trong hầu hết các công ti, đó thực sự là về bạn biết ai. Khi bạn để thời gian phát triển quan hệ tích cực với khách hàng, người quản lí, đồng nghiệp v.v., bạn sẽ thấy rằng họ có thể giới thiệu cho bạn các cơ hội mà bạn thậm chí không thể nghĩ được tới. Cách tốt để cải tiến nghề nghiệp của bạn là tìm kiếm một thầy kèm từ ai đó thành công. Có thầy kèm sẽ giúp bạn học nhiều, nhiều thứ nhanh hơn bạn có thể học theo cách riêng của bạn và sẽ cung cấp mối quan hệ mà có thể có ích lợi khi bạn thu được nhiều kinh nghiệm. Bao giờ cũng có ai đó đã thành công mà có thể dạy được bạn. Bạn cần biết điều bạn không biết và tìm ai đó có thể giúp cho bạn cải tiến nhược điểm của bạn.

Đừng bao giờ cảm thấy tồi tệ về quá khứ bởi vì bạn không thể sửa được nó nhưng hãy tích cực về tương lai vì tương lai tuỳ thuộc vào bạn và thái độ của bạn hôm nay. Biết rằng điều xảy ra hôm nay sẽ tất yếu ảnh hưởng tới ngày mai, và hiểu rằng học liên tục là ưu thế cạnh tranh để đạt tới bất kì mục đích mong ước nào. Tìm ra bạn đang đam mê về cái gì? Bạn thực sự muốn gì? Cái gì đưa bạn tới thành công? Bây giờ là lúc để hình dung ra cách nào bạn có thể làm những điều bạn đam mê trở thành một phần của nghề nghiệp lâu dài của bạn. Để nhiệt tình và kích động của bạn biểu lộ. Nó sẽ hấp dẫn mọi người và các cơ hội theo cách của bạn. Mọi người sẽ muốn làm việc với bạn, Khi bạn thấy đam mê đưa bạn đi, dù đó là gia đình bạn, giúp cho những người khác bạn sẽ hội tụ nghị lực của bạn để làm cho sự việc xảy ra. Không có cái thay thế cho sự sẵn lòng làm việc chăm chỉ. Đừng nhìn lại quá khứ, nó qua rồi nhưng bạn có thể kiểm soát được tương lai của bạn cho nên bất kể chọn lựa nghề nghiệp của bạn, làm cho nó thành chọn lựa tích cực đi.

Đọc thêm  Tìm việc làm

 

—-English version—-

 

Successful Career

A person wrote to me: “I did not graduate in Information Technology (IT) but in other field. I have a job, it is not exciting and does not pay much. Many people told me that I am lucky to have a job. However I feel bad that I did not select something exciting like IT when I was in school. Now it is too late since I already have a family and a young child. I cannot go back to school to learn new skills. I do not know what to do and I feel depressed since I do not see that I can succeed in my career. Please advice.”

 

Answer: You did not tell me what field of study that you selected and what job you are working on. However, you have made a decision early on your career. It is not about right or wrong and this is not the time to look back and feel bitter. Please do not make the situation worst. You are responsible for your own career and now you have another responsibility for your own family. There is no bad career only bad attitude so do not fell into this trap. If you want to succeed in your career, you can make it happen.

To succeed in anything you must take time to learn more about your industry. Read industry magazines, news, and blogs and attend conferences to learn more so you can have better knowledge about the state of your industry. The more you know, the more people will respect you and that is the first step for you build your professional career. Knowing where your industry is going will help you decide what other areas of knowledge are important for you to focus on. As a professional, you should not passively wait for the manager to tell you what to do. You must be pro-active to figure out solutions on your own. When you find your own solutions, you develop confidence and strengthen your skills. Set yourself a goal and work toward it. When you achieve it, set another goal and work toward it. As you continue making progress, others will recognize you and good things can happen. Goal-setting is the essential thing to keep you motivated about your career, regardless what it is, especially if your current job is not exciting. When you have something important to work on, it will keep you focused on improving and moving forward.

Đọc thêm  Học kĩ năng mới

When you go to work, you have to work with people like you. Some may be happy, some may not but you must learn to get along with these people. Show your enthusiast for the work; keep a positive attitude on what you do. You never know when you will need them to support you and you never know what will happen later in your career. Improve your technical skills and work on developing your communication skills. You will not be respected at any places unless you can clearly communicate with people from all levels. Observe experienced people in your company to learn from them and learn to listen. When you listen to the others, you can ask them more engaging questions and in turn, create better conversations. Eventually you will get their attention. Spending time with those who inspire you, people who make you comfortable and give you advice.  To improve your career, relationships are important because that is where your opportunities will come from. In most companies, it really is about who you know. When you take the time to develop positive relationships with customers, managers, co-workers etc., you will find that they may present you with opportunities that you may not even think about. A great way to improve your career is to seek out a mentor from someone who is successful. Having a mentor will help you learn a lot, a lot more quickly than you might have on your own and will provide a relationship that can be beneficial as you gain more experience. There is always someone who has already successfully that can teach you. You need to know what you do not know and find someone who can help you to improve your weaknesses.

Never feel bad about the past since you cannot fix it but be positive about the future because the future depends on you and your attitude today. Knowing that what happens today will necessarily influence tomorrow, and understand that continuous learning is a competitive advantage to achieving any desired goal. Find out what are you passionate about? What do you really want? What drives you to succeed? Now is the time to figure out how you can make those things you are passionate about become part of your long-term career. Let your enthusiasm and excitement show. It will attract people and opportunities your way. People will want to work with you. When you find the passion that drives you, whether it is your family, helping others you will focus your energy to make thing happen. There is just no substitute for the willingness to work hard. Do not look back to the past, it is gone but you can control your future so regardless of your career choice, make it a positive one.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1382 (science-technology.vn)