Nghề nghiệp tốt nhất ngày nay

Một trong những yếu tố then chốt mà đa số học sinh không học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là do thiếu thông tin về cơ hội nghề nghiệp và lời khuyên thích hợp từ thầy cô giáo và bố mẹ, những người cũng không có thông tin về kiểu việc làm liên quan tới các lĩnh vực STEM fields. Một số bố mẹ vẫn còn theo niềm tin cũ rằng học khoa học và toán học có nghĩa là trở thành thầy giáo, hay học công nghệ có nghĩa là trở thành kĩ thuật viên người chuyên sửa máy tính và laptops.

Với nhiều bố mẹ, mục đích của giáo dục đại học là để con cái họ có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và tránh thất nghiệp. Họ muốn con cái họ học cái gì đó “an toàn” điều có nghĩa là điều họ tin là lĩnh vực học tập đúng. Tuy nhiên, nhiều bố mẹ không bao giờ hỏi con họ về mối quan tâm của chúng hay điều gì chúng có năng lực. Do đó, việc lập kế hoạch nghề nghiệp là dựa trên điều họ nghĩ thay vì điều là cơ hội và tuỳ chọn mà con cái họ có thể chọn. Không may, nhiều học sinh cũng không biết họ muốn gì hay mối quan tâm của họ là gì cho nên họ để cho bố mẹ họ làm quyết định cho họ hay đi theo điều bạn bè họ đang làm thay vì làm quyết định cho bản thân họ. Đó là lí do tại sao nhiều người kết thúc trong tình huống bất hạnh trong những năm sau tốt nghiệp vì chọn lựa sai nghề nghiệp mà họ đã làm.

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới được dẫn lái phần lớn bởi công nghệ, do đó, Khoa học và Công nghệ là các lực chi phối, chỉ đạo phần lớn các việc làm tốt. Vài năm trước, một nhà phân tích thị trường đã viết trên tạp chí Wall Street Journal: “Những sinh viên tốt nghiệp không có kĩ năng STEM sẽ có khó khăn tìm việc làm trong thị trường ngày nay. Nếu họ tới trường không được chuẩn bị và không có bản kế hoạch nghề nghiệp, họ sẽ không có khả năng dẫn dắt cuộc sống hữu ích. Mọi người tốt nghiệp nghĩ rằng họ đã đầu tư vào trong giáo dục của họ mà không có khoa học và công nghệ sẽ không được chuẩn bị toàn bộ cho thị trường việc làm. Mặc dầu điều đó là tệ cho sinh viên, nó là tệ hơn nhiều đối với doanh nghiệp.”

Cho dù có số lượng người tốt nghiệp bị thất nghiệp cao, nhiều sinh viên đại học vẫn hội tụ vào bằng cấp, thay vì vào tri thức và kĩ năng. Một sinh viên nói với tôi: “Nếu em có bằng cấp, em có thể kiếm được việc làm. Không thành vấn đề liệu việc làm có liên quan tới môn học mà em học trong trường hay không. Chừng nào nó là việc làm, thế thì nó là được.” Tôi hỏi anh ta: “Nếu mọi điều em muốn là việc làm thì tại sao vào đại học? Em có thể kiếm việc làm không cần bằng đại học.” Anh ta hỏi: “Đó là kiểu việc làm gì?” Tôi bảo anh ta: “Em nhìn quanh mà xem, có nhiều việc làm như việc làm lao động, việc làm xây dựng, việc làm chế tạo, v.v. Em vào đại học để có được giáo dục để cho em có thể có việc làm liên quan tới điều em học. Nếu em chỉ muốn việc làm thì tại sao phí hoài thời gian và nỗ lực của em?”

Trong nhiều năm, tôi bao giờ cũng chủ trương rằng khoa học và công nghệ là hai lĩnh vực học tập có nhu cầu cao nhất qua mọi ngành công nghiệp. Tôi đã viết nhiều bài báo về những chủ đề này trên blog mà đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Nhưng khi dạy ở châu Á, phụ huynh thường hỏi tôi: “Thầy cần cụ thể hơn vì chúng tôi muốn “nghề nghiệp an toàn nhất” cho con cái chúng tôi.” Tôi bảo họ: “Ngày nay mọi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào luồng chảy nhanh của thông tin. Người dùng Internet, cả cá nhân và doanh ngiệp đều đang gửi, nhận và lưu giữ nhiều dữ liệu trên các thiết bị được kết nối hơn trước đây. Khi ngày càng nhiều công ti dùng công nghệ như chìa khoá để làm tăng hiệu quả, năng suất và lợi nhuận, tôi tin rằng việc học “Công nghệ thông tin” có thể là “nghề nghiệp an toàn nhất” trong lĩnh vực này, có thể làm việc trong mọi kiểu việc làm trong bất kì ngành công nghiệp nào.”

Theo nghiên cứu công nghiệp, tổng số các thiết bị di động sẽ tăng từ 1.2 tỉ tới 4.5 tỉ thiết bị trong mười năm tới và lưu thông dữ liệu sẽ nhân lên ít nhất 1,000 lần, điều này đặt ra nhu cầu chưa từng có về kết cấu nền mạng mà mạng hiện thời sẽ không có khả năng giải quyết. Một trong những công nghệ đang nổi lên ngày nay là mạng di động thế hệ mới hay 5G và nó sẽ làm thay đổi mọi thứ. Khi ngày càng nhiều công ti yêu cầu tốc độ và năng lực Internet tốt hơn và nhanh hơn,  mọi công ti viễn thông sẽ phải thay đổi hoàn toàn kết cấu nền của họ và kiến trúc mạng. Để hỗ trợ cho mọi tính năng của mạng 5G làm tối ưu mọi kiểu thiết bị được kết nối như điện thoại di động, máy tính bảng, Internet mọi vật, và các ứng dụng khác, họ cần nhiều công nhân kĩ thuật hơn.

Dựa trên điều tôi biết, sẽ có nhu cầu rất cao về người tốt nghiệp đại học có kĩ năng trong kĩ nghệ mạng, tính toán mây, phát triển app di động, kĩ nghệ phần mềm, phân tích dữ liệu và học máy v.v. Là sinh viên đại học, nếu bạn có thể học các lĩnh vực này BÂY GIỜ, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ không gặp phải vấn đề nào về tìm ra việc làm tốt với lương cao.

 

—English version—

 

The best career today

One of the key factors that a majority of students do not study Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) is the lack of information about career opportunity and inadequate advice from teachers and parents, who also do not have information about the type of jobs that are relevant for STEM fields. Some parents are still following the old belief that studying science and maths means to become teachers, or studying technology means to be technicians who fixing computers and laptops.

To many parents, the goal of a college education is for their children to get a job immediately after graduation and avoiding unemployment. They want their children to study something “Safe” which means what they believe is the right field to study. However, many parents never ask their children about their interest or what they are capable of. Therefore, a career planning is based on what they think instead of what are the opportunities and options that their children could choose. Unfortunately, many students also do not know what they want or what their interest is so they let their parents make the decision for them or follow what their friends are doing instead of making a decision for themselves. That is why many people end up in an unhappy situation in the years following graduation because of the wrong choice of careers that they have made.

Today we are living in a world driven mostly by technology, therefore, Science and Technology are the dominant forces that dictate most of the good jobs. A few years ago, a market analyst wrote on the Wall Street Journal: “Students who graduate without STEM skills will have difficulty finding a job in today’s market. If they go to school unprepared and have no career plan, they will not be able to lead productive lives. All graduates who think that they have invested in their education without science and technology will be totally unprepared for the job market. Although it is bad for students, it is much worst for the business.”

Even there is a high number of unemployed graduates, many college students are still focusing on the degree, rather than on the knowledge and skills. A student told me: “If I have a degree, I can get a job. It does not matter whether the job is relating to the subject that I study in school or not. As long as it is a job, then it is OK.” I asked him: “If all you want is a job then why go to college? You can get a job without a college degree.” He asked: “What type of job is that?” I told him: “Look around, there are many jobs such as labor jobs, construction  jobs, manufacturing jobs, etc. You go to college to get an education so you can get a job that is relating to what you are learning. If you only want a job then why wasting your time and efforts? ”

For years, I always advocate that science and technology are the two fields of study that have the highest demand across all industries. I have written several articles about these subjects on my blog that have been translated into several languages. But when teaching in Asia, parents often asked me: “You need to be more specific as we want the “Safest career” for our children.” I told them: “Today all businesses are depending on the fast flowing of information. Internet users, both individual and businesses are sending, receiving, and storing more data on connected devices than ever before. As more and more companies are using technology as the key to increase efficiency, productivity, and profits, I believe that studying “Information Technology” could be the “Safest career” as graduates in this field can work in all type of jobs in any industry.”

According to industry research, the total number of mobile devices will grow from 1.2 billion to 4.5 billion devices in the next ten years and data traffic will multiply at least 1,000 times which place an unprecedented demand on network infrastructure that the current network will not be able to handle. One of the emerging technology today is next-generation mobile networks or 5G and it will change everything. As more and more companies are demanding better and faster Internet speed and capacity,  all telecommunication companies will have to completely change their infrastructure and network architecture. In order to support all features of the 5G network to optimize all types of connected devices such as mobile phones, tablets, Internet of Things, and other applications, they need more technical workers.

Based on what I know, there will be very high demand for college graduates with skills in network engineering, cloud computing, mobile app developing, software engineering, data analytics and machine learning etc. As college students, if you could study these fields NOW, after graduation, you will not have any problem finding a good job with high salary.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5709 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *