Nghề nghiệp trong thống kê

Một sinh viên viết cho tôi: “Em thích toán và có điểm cao ở mọi lớp toán. Em đã đọc blog của thầy về nghề nghiệp trong toán học và quan tâm tới việc học thống kê ở Mĩ, nhưng em không thể tìm được thông tin về lĩnh vực này. Thầy có thể cho em đôi lời khuyên cũng như thị trường việc làm được không? Cám ơn thầy.”

 

Đáp: Thống kế là việc áp dụng các nguyên lí toán học vào việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu số. Nhà thống kê áp dụng tri thức và kĩ năng của họ vào thiết kế các cuộc điều tra và thực nghiệm để thu thập, xử lí, phân tích và diễn giải kết quả cho người khác làm quyết định. Các nhà thống kê làm việc ở nhiều khu vực từ sinh học, kinh tế, kĩ nghệ, y học, sức khoẻ công chúng, tiếp thị, giáo dục và ngay cả thể thao. Nhiều quyết định kinh tế, doanh nghiệp và quân sự không thể được làm nếu không có dữ liệu và kĩ thuật thống kê. Trong doanh nghiệp và công nghiệp, các nhà thống kê đóng vai trò chính trong kiểm soát chất lượng và trong phát triển sản phẩm. Chẳng hạn, trong công ti ô tô, các nhà thống kê có thể thực hiện các thực nghiệm để xác định thời gian hỏng của động cơ. Trong công ti dược, các nhà thống kế có thể phát triển và đánh giá kết quả của các thực nghiệm để phát triển thuốc mới.

Nhiều đại học Mĩ cung cấp bằng trong thống kê (BS, MS, và Ph.D.). Chương trình đào tạo yêu cầu nhiều lớp học trong thống kê và toán học (Toán chuyên sâu, tính toán, xác suất, Dự báo, Phương trình vi phân, phân tích vector, v.v.) Vì máy tính thường được dùng trong các ứng dụng thống kế, nhiều chương trình cũng yêu cầu sinh viên học nhiều môn học máy tính. Bên cạnh các môn kĩ thuật, sinh viên cũng cần các kĩ năng mềm tốt, đặc biệt kĩ năng trao đổi vì các nhà thống kế thường cần giải thích vấn đề kĩ thuật cho những người không có tri thức toán học.

Mặc dầu việc làm không tồn tại cho người tốt nghiệp có bằng cử nhân, phần lớn việc làm yêu cầu bằng thạc sĩ hay thậm chí bằng tiến sĩ trong thống kê hay toán học. Vị trí nghiên cứu và đại học thường yêu cầu bằng Ph.D., trong thống kế. Nhu cầu về các nhà thống kê được dự phóng tăng trưởng 13% trong mười năm tới vì việc dùng thống kế đang lan rộng và tăng trưởng. Các nhà thống kê giúp việc làm quyết định trong cả công nghiệp tư và chính phủ. Tiến bộ công nghệ cũng làm tăng nhu cầu về các nhà thống kê vì máy tính cho phép họ phân tích nhiều dữ liệu một cách nhanh chóng để giúp nhà quản lí làm quyết định đúng để tận dụng ưu thế của cơ hội mới mà đã không được thực hiện trong quá khứ.

 

—English version—

 

Career in Statistics

A student wrote to me: “I like mathematics and have high grades in all math classes. I have read your blog about careers in mathematics and interested in study statistics in the U.S., but I could not find information about this field. Can you give me some advice as well as the job market? Thank you.”

 

Answer: Statistics is the application of mathematical principles to the collection, analysis, and presentation of numerical data. Statisticians apply their knowledge and skills to the design of surveys and experiments to collect, process, analyze and interpret the results to others to make decisions. Statisticians work many areas from biology, economics, engineering, medicine, public health, marketing, education, and even sports. Many economic, business and military decisions cannot be made without data and statistical techniques. In business and industry, statisticians play a major role in quality control and in product development. For example, in an automobile company, statisticians might perform experiments to determine the failure time of engines. In a pharmaceutical company, statisticians might develop and evaluate the results of experiments to develop new drugs.

Many U.S. universities provide degrees in statistics (BS, MS, and Ph.D.). The training program requires several classes in statistics and mathematics (Advanced Mathematics, Calculus, Probability, Forecasting, Differential Equations, Vector analysis, etc.) Because computers are often used for statistical applications, many programs also require students to take several computer courses. Beside technical courses, students also need good soft-skills, especially communications skills because statisticians often need to explain technical matters to persons without mathematics knowledge.

Although employment does exist for graduates with a Bachelor’s degree, most jobs require a Master’s degree or even a Doctorate degree in statistics or mathematics. Research and university positions often require a Ph.D., in statistics. The demand for statistician is projected to grow 13% in the next ten year because the use of statistics is widespread and growing. Statisticians help decision-making in both private industry and government. Technological advances also increase demand for statisticians because computer allows them to analyze more data quickly to help managers making the right decision to take advantage of the new opportunity that would not have been done in the past.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5192 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.