Nghề tốt nhất

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ mọi người làm và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây. Đó là lí do tại sao công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong thế kỉ 21 và là nghề tốt nhất mà bất kì thanh niên nào cũng có thể có. Ngày nay kĩ năng lập trình đang trở thành quan trọng như kĩ năng đọc và viết, và viết mã là điều thực hành nhất mà sinh viên đại học phải học.

Gần đây nhiều đại học Mĩ yêu cầu sinh viên học môn “Nhập môn khoa học máy tính” như một phần của giáo dục tổng thể của họ; một số trường thậm chí còn yêu cầu sinh viên hoàn thành một năm trọn các môn tính toán, bao gồm lập trình trong Java và Python. Kết quả là, số các sinh viên ghi danh vào lĩnh vực công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin v.v.) đang tăng lên nhiều hơn bao giờ trước đây. Một sinh viên năm thứ hai nói: “Chúng tôi nghĩ lĩnh vực máy tính là khó nhưng sau khi học vài môn trong máy tính chúng tôi nhận ra là nó không khó chút nào. Khi chúng tôi hiểu ứng dụng của công nghệ thông tin và tầm quan trọng của nó cho xã hội chúng ta, một số trong chúng tôi quyết định học Khoa học máy tính; số khác chuyển sang Quản lí hệ thông tin hay Kĩ nghệ phần mềm. Với thiếu hụt về công nhân tính toán có kĩ năng, chúng tôi đã thấy nhiều người tốt nghiệp có được đề nghị tốt tại Google, Facebook, Twitter và Amazon. Ngày nay Thung lũng Silicon có nhiều hấp dẫn với người tốt nghiệp đại học hơn là Phố Wall. Với hàng triệu người tốt nghiệp kinh doanh không thể kiếm được việc làm, học Khoa học máy tính hay Kĩ sư phần mềm đã trở thành nghề tốt nhất mà sinh viên có thể có được.” Một sinh viên khác nói thêm: “Nhìn vào tất cả các ngân hàng và công ti tài chính lớn ở Phố Wall; họ vẫn đang sa thải người. Nhìn vào châu Âu và châu Á, các công ti ngân hàng và tài chính đang có vấn đề với nhiều công ti trong số họ đang đóng cửa và mọi người mất việc làm. Thời tốt đẹp của tài chính, thị trường chứng khoán, và ngân hàng qua rồi. Kinh tế ngày nay đang phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin. Tất cả các đầu tư trên thế giới đang đổ vào trong các công ti công nghệ như Apple, Google và Facebook. Tương lai là trong công nghệ và trong thế giới cạnh tranh này sinh viên phải bắt đầu học kĩ năng máy tính sớm ngay khi còn ở phổ thông để đáp ứng cho nhu cầu nền kinh tế mới này.”

Sinh viên không lập kế hoạch học công nghệ thông tin vẫn có thể được lợi từ việc có tri thức nào đó về máy tính vì máy tính là nền tảng của nhiều thứ mọi người làm ngày nay. Khi bạn dùng điện thoại thông minh, nó thực sự là máy tính nhỏ trong tay bạn; khi bạn tìm thông tin trên web, bạn thực tế đang dùng máy tính. Bất kể lĩnh vực học tập nào bạn chọn, bạn cần có tri thức về máy tính. Công nghệ tính toán là tương tự với số học mà bạn học ở trường tiểu học, nó là cơ sở cho tư duy logic vì ngày nay máy tính có ở mọi nơi và mọi người nên biết cái gì đó về nó.

Vài tháng trước, Harvard Business Review đã viết rằng việc làm tốt nhất của thế kỉ 21 KHÔNG phải là y học, âm nhạc hay phim ảnh mà trong lĩnh vực máy tính. Nó liệt kê việc làm số một trên thế giới là “nhà khoa học dữ liệu”, người có thể viết mã máy tính và phân tích sức mạnh của dữ liệu lớn để đi tới các cách phát kiến để thêm ưu thế kinh doanh cho công ti. Theo phân tích Phố Wall, CNTT là đầu tư tốt hơn là vào bác sĩ y tế, dược sĩ, hay nha sĩ vì họ chỉ cần bốn năm trong đại học nhưng làm ra lương tương tự. Người CNTT thậm chí làm ra nhiều tiền hơn người làm ngân hàng, người môi giới chứng khoán và cố vấn tài chính vì hiện thời nhu cầu đang vượt quá cung cấp, cho phép công nhân CNTT đòi trả lương lớn hơn cùng với tuỳ chọn cổ phần. Công nghiệp CNTT báo cáo rằng có hàng trăm nghìn việc làm chờ đợi người tốt nghiệp trong một mình khu vực thung lũng Silicon. Một cố vấn nghề nghiệp ở đại học bình luận: “Đây là thời tốt nhất để học công nghệ thông tin bởi vì có nhiều việc làm hơn là người xin làm. Gần như mọi người tốt nghiệp đều có đề nghị tốt và nhu cầu này vẫn rất cao ít nhất trong năm năm tới. Sinh viên đại học nên bắt lấy cơ hội này bây giờ nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để xây dựng nghề nghiệp vững chắc.”

 

—English version—

 

The best career

Today more people are using computer, whether it is a desktop, laptop, tablet, or smartphone. Computers are becoming more important to everything people do and more people are relying on computing technology than ever before. That is why Information Technology (IT) is the fastest growing field in the 21st century and the best career any young people can have. Today programming skill is becoming as important as reading and writing skills, and writing code is the most practical thing college students must learn.

Recently many U.S. universities are requiring students to take the “Introduction to Computer Science” course as part of their overall education; some even requires students to complete a full year of computing courses, including programming in Java and Python. As a result, the number of students enrolls in information technology fields (Computer Science, Software Engineering and Information System Management etc.) are increasing more than ever before. A second year student said: “We think computer field is difficult but after taking few courses in computer we realize that it is not that difficult at all. As we understand the application of information technology and the important of it to our society, some of us decide to study Computer Science; others switch to Information System Management or Software Engineering. With the shortage of computing skilled workers, we have seen many graduates get good offers at Google, Facebook, Twitter and Amazon. Today Silicon Valley has more appeal to college graduates than Wall Street. With millions of business graduates could not get job, study Computer Science or Software Engineer has become the best careers students could get.” Another student added: “Look at all the big banks and financial companies in Wall Street; they are still laying off people. Look at Europe and Asia, banking and financial companies are having problems with so many of them are closing down and people are losing jobs. The good time of finance, stock market, and banking is over. The economy today is depending more on information technology. All the investments in the world are pouring into technology companies such as Apple, Google and Facebook. The future is in technology and in this competitive world students must begin to learn computer skills as early as high school in order to meet the needs of this new economy.”

Students who do not plan to study information technology can still benefit from having some knowledge of computer because computer is the fundamental of many things people do today. As you are using smartphone, it is really a small computer in your hand; as you are searching information on the web, you are actually using a computer. Regardless what field of study that you select, you need to have knowledge of computer. Computing technology is similar to arithmetic that you learn in elementary school, it is a basic for logical thinking because today computers are everywhere and everybody should know something about it.

Few month ago, Harvard Business Review wrote that the best job of the 21st century is NOT medical, music or movie but in computer field. It listed the number one job in the world as “Data scientists”, the people who can write computer code and analyze the power of big data to come up with innovative ways to add business advantage to companies. According to Wall Street analysis, IT is a better investment than a medical doctor, pharmacist, or dentist as that they only need four years in college but making similar salary. IT people even make more money than banker, stock broker, and financial advisor because currently the demand outstrips the supply, allowing IT workers to command a bigger paycheck and stock options. IT industry reports that there are hundred thousands of jobs waiting for graduates in the Silicon Valley area alone. A college career advisor comments: “This is the best time to study information technology because there are more jobs than applicants. Almost every graduate have good offer and the demand is still very high at least in the next five years. College students should catch the opportunity now or else missing the best chance to build a solid career.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=3720 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.