Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Trong chương trình học cao học thì luận văn tốt nghiệp là nặng nhất, có rất nhiều người trong quá trình học các môn đều tốt nhưng mà đến khi làm luận văn thì vô cùng lúng túng, nhiều bạn ra trường trễ cũng chỉ bởi vì cái luận văn này.

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Continue reading “Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế”

Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler

Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler

Continue reading “Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler”

7 vấn đề Marketing hiện đại: Những nguồn lực của tăng trưởng có giá trị cao và chọn thị trường mục tiêu một cách hiệu quả (P1)

7 vấn đề Marketing hiện đại: Những nguồn lực của tăng trưởng có giá trị cao và chọn thị trường mục tiêu một cách hiệu quả (P1)

Continue reading “7 vấn đề Marketing hiện đại: Những nguồn lực của tăng trưởng có giá trị cao và chọn thị trường mục tiêu một cách hiệu quả (P1)”

7 VẤN ĐỀ MARKETING HIỆN ĐẠI: VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO (C-suite)(P2)

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO (C-suite) Continue reading “7 VẤN ĐỀ MARKETING HIỆN ĐẠI: VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO (C-suite)(P2)”

7 vấn đề Marketing hiện đại: Sự chuyển dịch công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại (P3)

Sự chuyển dịch công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại

Continue reading “7 vấn đề Marketing hiện đại: Sự chuyển dịch công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại (P3)”

7 vấn đề Marketing hiện đại: Tạo ra và sử dụng nhu cầu tiềm ẩn (insight) để định hình thực tiễn marketing (P4)

Tạo ra và sử dụng nhu cầu tiềm ẩn (insight) để định hình thực tiễn marketing

Continue reading “7 vấn đề Marketing hiện đại: Tạo ra và sử dụng nhu cầu tiềm ẩn (insight) để định hình thực tiễn marketing (P4)”