Người có giáo dục

Sau khi thảo luận về tri thức và kĩ năng, tôi có cuộc thảo luận khác về chủ điểm “là người có giáo dục” khi một sinh viên hỏi: “Người nào đó có bằng đại học có được coi là người có giáo dục không?” Tôi nói với lớp: “Đây là chủ đề thú vị để thảo luận. Chúng ta hãy tranh cãi theo câu hỏi: “Người có bằng đại học liệu có thể bị coi là “vô giáo dục” không?”

Sau thảo luận ngắn giữa các sinh viên, một sinh viên tình nguyện nói: “Tất nhiên những người có bằng đại học nhưng cư xử như ai đó không có giáo dục có thể bị gọi là “Vô giáo dục.” Tôi hỏi: “Đó là tất cả sao?” Sinh viên khác đáp: “Đôi khi mọi người lẫn lộn giáo dục với giáo dục ở nhà trường cho nên họ liên kết những người có bằng cấp cao là người có giáo dục.” Sinh viên khác nói thêm: “Có những người có bằng cấp cao nhưng vẫn không biết cái gì. Họ đỗ các kì thi, có được bằng cấp nhưng không có kĩ năng. Thầy đã dạy chúng em về khác biệt giữa tri thức và kĩ năng.”

Tôi giải thích: “Mặc dầu các em đã biết về tri thức và kĩ năng. Tuy nhiên, người có giáo dục là nhiều hơn việc có tri thức và kĩ năng. Theo định nghĩa, giáo dục là quá trình đem ra tiềm năng của một người điều làm nảy sinh trong người này hiểu biết về tiềm năng của mình (tức là biết bản thân họ) và căn cứ trên điều đó mà hành động một cách có trách nhiệm. Điều đó nghĩa là bất kì cái gì họ làm, họ chịu trách nhiệm cho hành động của họ hướng tới gia đình họ, xã hội của họ, và đất nước của họ.  Người có giáo dục là người “biết” và “hành động” tương ứng.”

Đọc thêm  Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

Vấn đề là qua thời gian, hệ thống giáo dục đã được “chuẩn hoá” dựa trên tri thức hàn lâm nào đó nhưng ít hướng về tiềm năng là người tốt. Sinh viên học tri thức nhưng không “hành động” họ không thể là người có giáo dục được. Trong hệ thống giáo dục nào đó, bằng cấp dựa trên việc đỗ những kì thi nào đó nhưng nhiều kì thi là về “việc ợ ra” điều họ ghi nhớ cho nên những người có trí nhớ tốt có thể thu được bằng cấp. Chúng ta đã thấy những người tốt nghiệp đại học với nhiều tri thức lí thuyết nhưng không thể làm được bất kì cái gì. Vì mọi người được đánh giá phần lớn theo bằng cấp của họ, một số sinh viên sẽ hội tụ vào việc thu lấy bằng cấp bằng bất kì phương tiện nào kể cả gian lận. Chừng nào sinh viên chưa hiểu người có giáo dục là gì, sẽ khó thay đổi thái độ của họ nhắm tới bằng cấp.

Đọc thêm  Các kiểu sinh viên khác nhau

 

—English version—

 

An educated person

After the discussion about knowledge and skills, I had another discussion on the topic of “being an educated person” when a student asked: “Is someone with a college degree considered an educated person?” I told the class: “This is an interesting topic for discussion. Let’s debate on the question: “Is it possible for a person with a college degree but being considered “Uneducated?”

After a short discussion among students, a student volunteered: “Of course, people who have a college degree but behave like someone without an education can be called “Uneducated.” I asked: “Is that all?” Another student replied: “Sometimes people confuse education with schooling so they associated people who have a high degree as an educated person.” Another student added: “There are people with a high degree but still do not know anything. They passed exams, got a degree but had no skills.You have taught us about the difference between knowledge and skills”

Đọc thêm  Vào đại học

I explained: “Although you have learned about knowledge and skills. However, an educated person is more than having knowledge and skills. By definition, education is the process of bringing out the potential of a person which result in the person understand his or her potential (i.e., knows themselves.) and based on that to act responsibly. That means whatever they do, they are responsible for their actions toward their family, their society, and their country.  An educated person is someone who “know” and “act” accordingly.”

The issue is over time, the education system has been “standardized” based on certain academic knowledge but less on the potential of being a good person. Students learn the knowledge but without the “acting” they can not be an educated person. In some education system, the degree is based on passing some exams but many exams are about “regurgitated” what they memorize so people who have a good memory can get a degree. We have seen college graduates with a lot of theoretical knowledge but cannot do anything. Since people are judged mostly by their degrees, some students would focus on getting the degree by any mean including cheating. Unless students understand what is an educated person, it will be difficult to change their attitude toward the degree.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5788 (science-technology.vn)

Leave a Reply