Nhà nội nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và có được việc làm với một công ti nước ngoài ở nước em. Tuy nhiên, công việc là thường lệ và chán và không dùng gì mấy tới kĩ năng kĩ thuật của em. Sau hai năm làm việc ở đó, em thất vọng và xét việc bỏ đi để tìm việc làm khác mà em có thể thích thú. Bạn em bắt đầu một công ti nhỏ và muốn em tham gia nhưng anh ấy không thể trả lương cho em như điều em làm. Có rủi ro trong công ti khởi nghiệp, đặc biệt trong môi trường không chắc chắn ở nước em. Em cần lời khuyên của thầy về cái gì sẽ là giải pháp tốt nhất. Xin cám ơn thầy.”

 

Đáp: Là người kĩ thuật tích cực, em muốn tận hưởng công việc của em. Khi em hoàn thành được  cái gì đó, em hạnh phúc. Là công nhân, thầy tin rằng em bị ép phải làm cái gì đó mà em không thích và em thất vọng. Sự kiện là em có thể có nhiều kiểm soát hơn trên những tình huống thay vì bị thất vọng về nó. Em đã bao giờ thảo luận việc phân công này với người quản lí của em không? Em có yêu cầu phân công khác trong công ti của em không?  Cách tốt nhất để dừng việc bị chán là hiểu công việc của em phải làm cái gì cho kinh doanh của công ti. Điều này có thể yêu cầu em nghiên cứu kinh doanh của công ti và cách em đóng góp. Lời khuyên của thầy là em nên dừng suy nghĩ “Đây là việc chán ngắt” mà hội tụ vào học thêm về công việc của em từ góc nhìn của công ti. Em có thể hỏi: “Tại sao họ thuê mình? Tại sao họ yêu cầu mình làm việc này? Mình có thể làm gì để làm cho công việc này thành hứng thú hơn? Mình có thể làm gì để cải tiến việc này? Mình có thể đem tới cái gì cho công việc này để làm cho nó tốt hơn? Bằng việc hỏi các câu hỏi và đi tới giải pháp, em không còn chỉ là một công nhân bình thường mà trở thành một nhà nội nghiệp.

Theo định nghĩa, nhà nội nghiệp là “nhà doanh nghiệp bên trong công ti,” người dùng các kĩ năng nhà doanh nghiệp để tạo ra phát kiến và cải tiến tính hiệu quả của công ti. Trong khi nhà doanh nghiệp hội tụ vào việc dùng phát kiến để bắt đầu một công ti mới, nhà nội nghiệp hội tụ vào việc mang phát kiến vào giải quyết vấn đề bên trong công ti. Để làm điều đó, người đó phải hiểu cách thức công ti vận hành và vấn đề nào họ đang gặp phải nhưng không thể giải quyết được. Nhiều nhà nội nghiệp trở thành người quản lí cấp cao qua thời gian, vì họ có thể cải tiến doanh nghiệp. Phần lớn các công ti đều thừa nhận và thúc đẩy các nhà nội nghiệp thành công để cho danh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh hơn. Trước khi quyết định đổi việc làm, mà có thể là rủi ro, tại sao em không hội yụ vào việc mang nhiều giá trị hơn cho công bằng việc dùng tài năng kĩ thuật của em?

 

—English version—

 

Intrapreneur

A student wrote to me: “I graduated in Computer Science and got a job with a foreign company in my country. However, the work was routine and boring and did not use much of my technical skills. After two years working there, I was frustrated and considered quitting to find another job that I could enjoy. My friends started a small company and wanted me to join but he could not pay me for what I am making. There are risks in a startup, especially in the uncertain environment in my country. I need your advice on what would be the best solution. Thanks.”

 

Answer: As an active technical person, you want to enjoy your work. When you accomplish something, you are happy. As a worker, you believe that you are forced to do something that you do not like and you are frustrated. The fact is you could have more control over the situations instead of being frustrated about it. Have you ever discussed the assignment with your manager? Have you asked for another assignment in your company?  The best way to stop being bored is to understand what your work has to do with the business of the company. This  may require you to investigate the business of the company and how you are contributing. My advice is you should stop thinking “This is a boring job” but focus on learning more about your work from the view of the company. You may ask: “Why are they hiring me? Why do they ask me to work on this? What can I do to make this work more exciting? What can I do to improve this work? What thing can I bring to this work to make it better? By asking questions and come up with a solution, you are no longer just an ordinary worker but becoming an Intrapreneur.

By Definition, an intrapreneur is an “entrepreneur within a company,” who uses entrepreneurial skills to create innovation and improve the company’s efficiency. When an entrepreneur focuses on using innovation to start a new company, an intrapreneur is focusing on bringing innovation to solve problems within a company. In order to do that, he or she must understand the way the company operates and what problem they are having but could not solve. Many intrapreneurs become high level managers over time, as they can improve the business. Most companies recognize and promote successful intrapreneurs so the business can grow faster. Before deciding to change job, which may be risky, why don’t you focus on bringing more value to the company using your technical talent?

Nguồn: science-technology.vn/?p=5714 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.