Nhận học vào trường đại học ở Mĩ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ. Nhiều người bày tỏ ham muốn vào trường hàng đầu của Mĩ. Phần lớn các trường hàng đầu ở Mĩ đều nhận được nhiều đơn xin học chương trình đại học của họ. Việc xét nhận học cho chương trình đại học này thường được giải quyết bởi ban nhận học trong từng khoa, không phải bởi riêng các thầy trong khoa hay bởi nhà trường. Mỗi năm, các thầy trong khoa báo cho ban nhận học về họ muốn nhận bao nhiêu sinh viên mới trong năm tới, và các khu vực chung mà họ muốn có sinh viên (MS hay PhD, các lĩnh vực học tập đặc biệt, hay có kinh nghiệm). Từng khoa sẽ xác định thời gian để nhận đơn, mặc dầu từng trường có thể có ngày tháng khác nhau nhưng ngày nhận học thường xảy ra vào tháng 12 hay 1. Phải chắc bạn kiểm ngày nhận học trên website của họ.

Khi mọi tài liệu nhận học đã được nhận đủ, văn phòng trường sẽ chuyển tiếp các bộ hồ sơ đơn xin học cho uỷ ban nhận học để kiểm điểm và ra quyết định. Vì cạnh tranh là cao, bạn càng có đơn xin học sớm thì bạn càng có cơ hôi tốt hơn. Điều quan trọng là làm cho đơn của bạn ở đầu tiên nơi bạn có thể điền đơn cùng điểm GRE, TOEFL cũng như GPA rồi có học bạ gửi sau. Nếu ban nhận học muốn thêm thông tin, họ có thể yêu cầu bạn nộp các thứ thêm về sau.

Ban nhận học của đại học kiểm điểm hồ sơ nhận học dựa trên hai câu hỏi cơ sở: (1) Người này có thể qua được các môn đại học mà không có nhiều vấn đề không? Với điều đó, họ nhìn vào điểm học đã qua và điểm bài kiểm tra, đặc biệt trong các môn lõi liên quan tới lĩnh vực học tập. Và (2) có bằng chứng rõ ràng rằng người này có thể làm nghiên cứu tốt không, (với người xin học Ph.D) và không chỉ có điểm tốt? Với điều đó họ nhìn vào các bài công bố, kinh nghiệm trước đây trong dự án nghiên cứu (ở trường, cũng như các đợt thực tập mùa hè, hay bất kì cái gì), và khuyến cáo từ các giáo sư trong lĩnh vực này. Nếu, trước khi xin học, người xin có cơ hội làm việc trên dự án nghiên cứu ở đại học hay trong công nghiệp; đó là ý tưởng tốt để làm ra phần lớn việc đó. Nếu bạn có thể làm việc với một nhà nghiên cứu nổi tiếng, điều đó làm dễ dàng hơn cho ban nhận học đánh giá bất kì khuyến cáo nào họ có thể viết.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc nhận học, với các sinh viên có bản ngữ không phải là tiếng Anh, là liệu ban nhận học có tin tưởng rằng việc làm chủ tiếng Anh nói và viết của bạn là đủ để cho phép bạn học tốt trong môn học và dự án nghiên cứu không. Trong quá khứ tôi đã thấy có những sinh viên mà kĩ năng tiếng Anh nghèo nàn (điểm sát biên TOEFL v.v.) và họ nhanh chóng có trục trặc với nhiều môn rồi thất bại sau khi được nhận vào. Đó là lí do tại sao trong một số trường hợp, ban nhận học có thể thử gọi điện thoại phỏng vấn với người xin học nếu họ không chắc về sự thành thạo tiếng Anh của người xin học.

Việc nhận vào chương trình Ph.D rất có tính chọn lọc, đặc biệt trong các đại học hàng đầu. Nếu người xin vào tới từ một đại học kém tiếng tăm hơn hay có thể không có nền tảng rất chắc chắn, thì tốt hơn cả là xin vào chương trình thạc sĩ và cố làm cực kì tốt rồi xin vào làm tiến sĩ sau. Bằng cách làm việc trong chương trình MS, bạn có cơ hội để biết một số giáo sư trong khoa và nếu bạn có điểm tốt để chứng minh điều đó, sẽ dễ dàng được chọn cho chương trình Ph.D rồi xin trực tiếp. Nó là con đường dài, nhưng nhiều người đã từng thành công trong việc làm nó.

Nhiều sinh viên coi học bổng tài chính là điều quan trọng nhất trong trường đại học. Tuy nhiên những sinh viên chỉ ra sự linh hoạt nào đó và miền quan tâm rộng hợp lí về các mối quan tâm sẽ có cơ hội tốt hơn để được nhận vào so với sinh viên cần về tài chính. Nếu chương trình không có đủ ngân quĩ cho năm bạn xin vào, thì họ không thể nhận được bạn, vì bạn sẽ không có phương án nào. Cho nên nếu sự linh hoạt có đó, mô tả nó trong phát biểu về mục đích của bạn.

 

—English version—

 

Admission to graduate school in the U.S.

I have received many emails from students all over the world, asking for advice regarding applying to graduate study in U.S universities. Many expressed a desired to go to the top U.S. schools. Most top schools in the U.S received a lot of applications to their graduate programs. Admission to these graduate programs is often handled by an admissions committee in each department, not by individual faculty or by the school. Each year, faculty let the admission committee how many new students they would like to take on in the coming year, and the general areas in which they want students (MS or PhD, special fields of study, or experienced). Each department will determine the dateline for application, although each school may have different date but traditional dateline often happens in December or January. Make sure you check the dateline on their websites.

When all admissions materials have been received, the school office will forward the application folders to the admission committee to review and make decision. Since competition is high, the sooner you get your application in the better chance you have. It is important to get your application in first where you can fill the application with the GRE, TOEFL score as well as GPA then have the official transcripts send in later. If the admission committee wants more information, they can ask you to submit additional thing later.

The graduate admissions committees review the admission folders based on two basic questions: (1) Can this person pass graduate courses without a lot of problems? For that, they look at past grades and test scores, especially in the core courses that related to the field of study. And (2) is there clear evidence that this person can do good research, (For Ph.D applicants) and not just get good grades? For that they look at publications, previous experience in research projects (at school, as a summer intern, or whatever), and the recommendations from professors in the field. If, before applying, applicants have the opportunity to work on research project in your university or in industry; it is a good idea to make the most of it. If you can work with a well-known researcher that makes it easier for admission committee to evaluate any recommendation they might write.

Another important factor in admissions, for students whose native language is not English, is whether the admission committee is confident that your command of written and spoken English is sufficient to allow you to function well in the courses and research projects. I have seen in the past, there were students whose English skills are marginal on paper (borderline TOEFL scores, etc.) and they quickly had trouble many courses then failed after admittance. That is why in some cases, admission committee may try to have a phone conversation interview with the applicant if they are not sure about the candidate’s English proficiency.

Admittance to the Ph.D program is very selective, especially in top universities. If applicant come from a lesser-known universities or may not have a very solid background, it would be better to apply for a Master’s degree and try to do extremely well then apply to a Ph.D later. By working in the MS program, you have a chance to know some professors in the department and if you have solid grades to prove it, it would be easier to get selected to the Ph.D program then to apply directly. It is a longer path, but many have been successful in doing it.

Many students consider financial scholarship is the most important thing in graduate school. However students who indicate some flexibility and a reasonably broad range of interests will have a better chance of admission that student for who financial is needed. If the program does not have enough funding the year you apply, then they are unlikely to admit you, since you would have no alternative. So if that flexibility is there, do describe it in your statement of purpose.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3709 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.