Nhu cầu được cần

Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được ưa chuộng hơn cả là tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất được dùng ở nhiều chỗ).

Với sinh viên Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm, em cần có kĩ năng lập trình tốt (như, Python, Java, JavaScript, C++,  v.v.) là nền tảng và phát triển tri thức và kĩ năng trong Học máy, Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Nhìn Máy tính, Xử lí ảnh, Tính toán Mây, v.v. vì nhiều ứng dụng tương lai sẽ dựa trên những môn này. Nếu trường của em không dạy các môn đó, em phải học từ MOOCs, các websites dạy học v.v.

Bên cạnh những kĩ năng này, em cũng cần học kĩ năng mềm như Cộng tác, Trao đổi, Trình bày, Làm việc tổ, Lãnh đạo v.v. và kĩ năng quan trọng nhất: học cả đời. Đây là những kĩ năng không thay đổi và không bao giờ thay đổi.

 

—English version—

 

The Needed Skills

A first-year Computer Science student wrote to me: “Since technology changes fast, what skills do I need to do well in the next five or ten years? Are there any skills that do not change? Please advise.”

 

Answer: I believe over the next decade or even more, technologies will impact many things in every country and every business. For all students, regardless of what they study, they need to know how to use electronic devices (Laptop, smartphone, etc.) to access the Internet and know at least one foreign language (Prefer English, as it is still the most popular language to be used in many places).

For Computer Science and Software Engineering students, you need to have a strong programming language skill (I.e., Python, Java, JavaScript, C++,  etc.) as a foundation and develop knowledge and skills in Machine learning, Data Analysis, Artificial Intelligence, Computer Vision, Image Processing, Cloud Computing, etc. because many future applications will be based on these. If your school does not teach them, you should learn from MOOCs, Tutorial websites etc.

Besides these technical skills, you also need soft-skills such as Collaboration, Communication, Presentation, Teamwork, Leadership etc. and the most important skill: Lifelong learning. These are the skills that do not change and never change.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6047 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.