Categories
IT LÀM

nodejs – Cài đặt NodeJS NMP và Package trên Ubuntu Linux Mint

Bước 1: Cài đặt nodejs

Command: apt-get install nodejs

Bước 2: Cài đặt npm (Node Package Modules)

Command: apt-get install npm

Bước 3: Cài đặt package socket.io (Sử dụng làm web chat)

Command: npm install socket.io

(Lưu ý phải vào thư mục ứng dụng trước khi thực hiện lệnh cài đặt socket.io)

1 reply on “nodejs – Cài đặt NodeJS NMP và Package trên Ubuntu Linux Mint”