Categories
HỌC

NOPAT là gì?

NOPAT – Net Operating Profit After Tax

Thông thường ra sử dụng chỉ số NI (Net Income) để đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức một cách nhanh nhất (Công ty tôi lời bao nhiêu sau khấu hao, lãi vay, thuế, cổ tức ưu đãi…).

Điều này là tốt nhưng trong một số tình huống firm sử dụng vốn nợ quá nhiều => lãi vay nhiều. Càng nhiều nợ thì NI càng nhỏ do đó NI chưa chắc đã một tham số tốt để đo lường hiệu quả hoạt động của firm.

Ví dụ đơn giản như vinashin nhé, bây giờ cty hoạt động đang lỗ giả sử 10 ngàn tỷ, giám đốc mới lên giúp giảm tỷ lệ lỗ xuống còn 2 ngàn tỷ. Như thế khiến NI âm nhưng giảm dần đều.

Do đó từ quan điểm này có một tham số khác để đo lường hiệu quả hoạt động của firm tốt hơn đó là NOPAT.

NOPAT = EBIT*(1-T)

NI= EBT(1-T)

2 replies on “NOPAT là gì?”