NOWC là gì?

NOWC – Net Operating Working Capital – Vốn lưu động hoạt động thuần

Để một firm có thể hoạt động tốt cần có nguồn tài sản (asset) hỗ trợ. Các hoạt động thông thường của 1 firm về đơn giản là nhận tiền từ khách hàng, trả tiền cho nhân công, supplier. Các dòng tiền vào và ra này không đều cho nên thường thì các firm đều có một khoản tiền ký gởi trong ngân hàng.

Những tài sản ngắn hạn (short-term asset) được sử dụng trong các hoạt động ngắn hạn của firm được gọi là tài sản lưu động (operating current asset).

Không phải tất cả tài sản đều là tài sản lưu động. Cổ phần của những chứng khoán ngắn hạn không thuộc tài sản lưu động.

NOWC = Working Capital – Nợ ngắn hạn không chịu lãi.

NOWC = (Tiền + Khoản phải thu KH + Tồn kho) – (Khoản phải trả nhà cung cấp + Khoản phải trả khác)

NOWC được tính từ bảng cân đối kế toán (balance sheet)

One thought on “NOWC là gì?”

Comments are closed.