NPV, IRR, MIRR, PI là gì?

NPV và IRR là kỹ thuật đánh giá dựa trên dòng tiền chiết khấu (discounted cash flow – DCF), sở dĩ chúng được gọi như vậy là do chúng nhận biết giá trị thời gian của tiền tệ.

Bản chất của NPV mong đợi CF tương lai của dự án được chiết khấu tại 1 chi phí vốn (cost of capital) phù hợp. NPV là một phương pháp đánh giá trực tiếp giá trị của dự án đối với shareholders.

Bản chất của IRR là suất sinh lợi nội bộ của dự để CF vào bằng với CF ra, phương pháp này quan niệm dự án có thể tái đầu tư tại IRR.

Bản chất MIRR là suất sinh lợi dự án mà được tái đầu tư tại một chi phí vốn so với IRR của dự án.

Bản chất PI (Profitability Index) được tính bằng hiện giá PV của dòng tiền tương lai chia cho chi phí khởi đầu. Nếu dự án PI>1 thì có NPV dương.

 

1 thought on “NPV, IRR, MIRR, PI là gì?”

Comments are closed.