Categories
HỌC

Đề thi triết học cao học kinh tế K23 Ngày 1

CÂU 1: 

A/c hãy phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

CÂU 2: 

A/c hãy làm sáng tỏ luận điểm sau đây của Lenin: ” Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên.

Categories
HỌC

Giải bài tập Case 4 – 6 questions answered Quản Trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi

Ở bài tập số 4 trả lời 6 câu hỏi về chương 4 – Thiết lập cơ sở dữ liệu e-Marketing.

Download links:

  1. File gốc
  2. File trả lời nhóm 1 HW4 T1 D3

[email protected]!

Categories
HỌC

Tổng hợp bài giải đề thi Quản trị tài chính cuối kỳ thầy Ngô Quang Huân

Sáng nay mới thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý. Phải nói gọn trong 1 từ là đề thi quá “vãi”

90 phút nhưng quá khủng khiếp. Không biết là xui hay may mắn nhiều hơn nhưng học cô Quý thì các bạn chắc chắn rằng tự học và cày lê lết môn này rất nhiều.

Cũng là môn quản trị tài chính của thầy Ngô Quang Huân nhưng có sự dễ chịu hơn nhiều, thầy truyền đạt kiến thức nhiều khiến cho việc thi cử không quá áp lực, nắm bắt các kiến thức cần thiết.

Đây là tổng hợp các đề thi quản trị tài chính khóa trước của thầy Ngô Quang Huân và Bài giải.

Đề thi quản trị tài chính cuối kỳ thầy Ngô Quang Huân tổng hợp.

Bài giải quản trị tài chính thầy Ngô Quang Huân tổng hợp.

Nguồn bài giải là của bạn Đỗ Minh Trường lớp cao học K22 Ngày 2 (bạn này rất chăm chỉ và giỏi)

 

Đề của cô Qúy hôm nay thì dài quá, cũng với lại vừa thi xong mà không được nên giờ bảo lật sách (tiếng anh) ra chỉ thi dạng bài nào thì hơi xát muối lòng lần 2, nên để thời gian nguôi nguôi đỡ đau lòng rồi post sau 😀

 

Chúc các bạn gặp thầy cô tốt trong khi học MBA ^^

 

Categories
HỌC

15 yêu cầu tính toán phổ biến trong báo cáo tài chính

Tham khảo ví dụ và phân tích bảng cân đối kế toán từ bài: http://vneconomics.com/vi-du-va-phan-tich-bang-can-doi-ke-toan-balance-sheet/

 

1/ Tài sản lưu động (Tài sản ngắn hạn) – Current Asset, Working Capital

Working Capital = Tiền mặt + Hàng Tồn Kho + Khoản thu của KH

Ở ví dụ này Working Capital = 10 + 375 + 615 = 1000$

2/ Vốn lưu động thuần (Net Working Capital)

Net Working Capital = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn (Nợ lưu động)

Đo lường khả năng thanh toán của Cty.

Categories
HỌC

Ví dụ và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Statement of Cash Flows)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là bảng báo cáo tác động lên dòng tiền của các hoạt động sản xuất kinh doanh (Operating Activities), Hoạt động đầu tư (Investing Activity) và Hoạt động tài trợ (Financing activities).

Trong đó:

  1. Hoạt động sản xuất kinh doanh (Operating Activities): Thu nhập thuần hay lãi ròng, khấu hao, các thay đổi vốn lưu động ngoài tiền mặt và nợ ngắn hạn (Tồn kho và các khoản phải thu. Hay Operating Activities = Lãi ròng+ khấu hao + các khoản phải trả nhà cung cung cấp + các khoản phải trả khác – Tồn kho – Các khoản phải thu khác.
  2. Hoạt động đầu tư (Investing Activities): hoạt động mua/bán tài sản cố định (thời gian sử dụng trên 1 năm).
  3. Hoạt động tài trợ (Financing Activities): bao gồm việc huy động tiền bằng cách phát hành các chứng chỉ nợ ngắn hạn, vay dài hạn, phát hành cổ phiếu, dùng tiền chi trả cổ tức, hay mua lại các cổ phiếu và trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.

 

Ta đi sâu vào phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ này:

Categories
HỌC

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 K22 Đêm 3

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 Cao học UEH K22 Đêm 3

Download Link: http://sdrv.ms/1cyjoba

Nội dung Quản trị eMarketing Part 2:

  • Chương 4: Thiết lập cơ sở dữ liệu eMarketing
  • Chương 5: Hành vi khách hàng trực tuyến.
  • Chương 6: Các chiến lược phân khúc, thị trường mục tiêu, định vị và khác biệt.
  • Chương 7: Sản phẩm – chào hàng trực tuyến.
  • Chương 8: Giá cả – Giá trị trực tuyến.
  • Chương 9: Chính sách phân phối trong kinh doanh trực tuyến.
  • Chương 10: Truyền thông marketing trực tuyến.

 

Categories
HỌC

Ví dụ và phân tích bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo về tình hình tài chính của cty tại một thời điểm cụ thể.

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU.

TÀI SẢN: thể hiện các tài sản của cty.

NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU: thể hiện nghĩa vụ đối với tài sản.

Tài sản gồm 2 phần: tài sản ngắn hạn hay tài sản lưu động (current asset, và tài sản dài hạn (fixed asset, long term asset).

Categories
HỌC

Ví dụ và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay báo cáo thu nhập (income statement)

Báo cáo thu nhập hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng kết doanh thu và chi phí hoạt động của cty trong một kỳ kế toán, thông thường là một năm hay một quý tài chính.

Một số điểm lưu ý:

EBITDA: Lợi nhuận kiếm được trước lãi vay (Interest), thuế (Tax), khấu hao (D&A)

EBITDA = Doanh thu – chi phí hoạt động chưa kể khấu hao.

Categories
IT

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tài khoản google mail gmail bị đầy (hết storage)

Google cho phép dung lượng là 15GB cho 3 loại lưu trữ dùng chung đó là Email, Photo và Docs.

Nếu dung lượng này cạn thì sẽ thế nào:

  • Không thể nhận email mới được: email tới tài khoản bạn sẽ bị trả về (return) người gởi. Điều này cũng có nghĩa google không hỗ trợ cơ chế FIFO cho email.
  • Không thể upload photo nữa.
  • Không thể upload vào Google Drive
  • Không thể gởi email mới được (new message)

Tuy thế bạn sẽ nhận được thông báo từ google mỗi khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào để biết storage của mình đã bị limit.

Với những bạn thường xuyên sử dụng email thì storage này sẽ nhanh bị limit, nên kiểm tra xem storage của mình để tránh trường hợp xấu xảy ra. Link kiểm tra: https://www.google.com/settings/storage/

Nguồn tham khảo: https://support.google.com/mail/answer/6558?hl=en

 

Categories
HỌC

Giải homework 3 Chiến lược eMarketing của Dell Cô Hoàng Lệ Chi

Giải homework 3 Chiến lược eMarketing của Dell Cô Hoàng Lệ Chi

Homework 3 Team 1 UEH K22 D3

Download Link: Here!

[email protected]