phân tích 7 yếu tố tác động đến tiêu chuẩn sản xuất và hoạt động

Trong qua trình chuyển đổi, một sp/dv được sx có hiệu quả và năng suất cao, phải có sự đặt ra các mục tiêu đánh giá khả năng hiện tại trước quá trình chuyển đổi. Những mục tiêu đó được xem là các tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn sản xuất và hoạt động là một chuẩn mực đặt ra là cơ sở để so sánh trong khi đo lường và xem xét sản lượng.

Nếu không có tiêu chuẩn nào đặt ra thì sẽ không có cơ sở nào để so sánh khả năng hiện tại với khả năng hoạch định và không có cách nào uốn nắn thông qua chức năng kiểm tra cần thiết.

1/ Môi trường bên ngoài

2/ Ứng dụng khoa học truyền thống vào phạm vi thiết kế công việc

 • Chuyên môn hóa lao động.
 • Họat động và tiến trình phân tích.
 • Môi trường làm việc.

3/ Cách ứng xử vào phạm vi thiết kế công việc:

 • Công việc luân phiên.
 • Mở rộng công việc.
 • Nâng cao chất lượng công việc.
 • Thiết kế lại công việc.
 • Tham gia công việc.

4/ Tổ chức bên trong

 • Hợp tác công nhân quản lý.
 • Kết cấu.

5/ Thành quả đạt được

 • Năng suất
 • Chất lượng
 • Đích đạt được

6/ Trả lời và cảm nghĩ của công nhân

 • Công việc thích thú
 • Giảm sự chậm trễ, vắng mặt không có lý do thay đổi công nhân.

7/ Đặc điểm cá nhân

 • Khả năng
 • hiểu biết
 • Nhu cầu
 • giá trị.