Categories
HỌC

PHÂN TÍCH ĐA BIẾN – TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỤ THUỘC

Tùy thuộc loại thang đo và mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc: nominal, ordinal, interval…, cũng như số lượng biến phụ thuộc trong mô hình mà có các phương pháp phân tích khác nhau:
– Hồi quy bội (hồi quy đa biến), hồi quy với biếm dummy
– ANOVA
– Discriminant analysis
– Conjoint analysis
– Canonical analysis
– MANOVA
– SEM (Structural Equation Modeling)

(st)