Categories
HỌC

PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON

* Mục đích chạy tương quan Pearson
– Kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập? Vì điều kiện để hồi quy là trước nhất phải tương quan.
– Ngoài ra cần nhận diện vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập cũng có tương quan mạnh với nhau. Dấu hiệu đa cộng tuyến sẽ được xem xét khi phân tích hồi quy (kiểm tra hệ số VIF)
* Cách chạy tương quan trong SPSS: menu Analyza -> Correlate -> Bivariate…
* Cách đọc kết quả (xem hình mình họa)
Hệ số tương quan r
– r <0.2: ko tương quan
– r từ 0.2 đến 0.4: tương quan yếu
– r từ 0.4 đến 0.6: tương quan trung bình
– r từ 0.6 đến 0.8: tương quan mạnh
– r từ 0.8 đến <1: tương quan rất mạnh
Bạn cần quan tâm đến giá trị sig: nếu bạn chọn mức ý nghĩa 1% thì giá trị sig phải <0.01, còn nếu bạn chọn mức ý nghĩa là 5% thì sig <0.05 tương ứng với các dấu (*) được đánh dấu trên hệ số tương quan r.
Lưu ý 2 dòng note dưới bảng ma trận tương quan Pearson này nhé:
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

MBA BK HCM