Phát triển kĩ năng mềm

Theo công nghiệp, “kĩ năng mềm” là cực kì quan trọng và một trong các yếu tố then chốt trong thuê công nhân là năng lực kĩ năng mềm của họ. Tuy nhiên, tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên và người tốt nghiệp rằng họ cảm thấy không được chuẩn bị cho kĩ năng mềm được công nghiệp yêu cầu và họ không biết phải làm gì.

Mặc dầu ngày nay một số trường đã cung cấp môn học có tên “kĩ năng mềm” nhưng sinh viên thường biện luận rằng học một môn là không đủ vì họ vẫn cảm thấy không được chuẩn bị để có đủ kĩ năng mềm vào lúc họ tốt nghiệp. Giống như kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng mềm yêu cầu nhiều thực hành. Nếu sinh viên phải mất bốn năm để phát triển kĩ năng kĩ thuật, cũng sẽ mất cùng thời gian đó để phát triển kĩ năng mềm. Vậy mà nhiều sinh viên không hiểu rằng kĩ năng mềm không phải là cái gì đó họ sẽ học bằng lấy một hay hai môn học mà họ phải bắt đầu phát triển chúng trong toàn bộ thời gian họ học trong trường.

Trước hết họ học kĩ năng mềm bằng cách làm việc trong tổ. Có nhiều môn học yêu cầu làm việc tổ nhưng sinh viên không nhận ra rằng đồng thời họ học cách giải quyết vấn đề, thảo luận vấn đề, tranh cãi giải pháp kĩ thuật thì họ cũng đồng thời phát triển kĩ năng mềm của họ. Khi họ thảo luận với nhau, họ học kĩ năng trao đổi. Khi họ tranh cãi, họ học kĩ năng tư duy phê phán. Khi họ cấu trúc công việc, họ học các kĩ năng tổ chức, và khi họ chia sẻ kết quả với lớp, họ học kĩ năng trình bày. Làm việc tổ là nền tảng của mọi đào tạo kĩ năng mềm. Nếu bạn tham gia tích cực trong làm việc tổ, bạn đang phát triển kĩ năng mềm của bạn. Bạn không phải học môn học trong kĩ năng mềm, bạn đã thực hành nó rồi.

Là một giáo sư, tôi thường để ý rằng trong hầu hết các công việc tổ, có ít sinh viên tích cực tự nguyện làm hầu hết công việc và trình bày tài liệu trong mọi môn. Và có những sinh viên nào đó thường tích cực né tránh nó nhiều nhất có thể được. Họ tham dự cuộc họp tổ nhưng hiếm khi làm nhiều hay chỉ làm tối thiểu có thể để đáp ứng yêu cầu của tổ. Họ không thảo luận mấy và thường đồng ý với điều người khác gợi ý. Khi tổ phải trình bày kết quả cho lớp, họ thường né tránh nó vì có những người khác sẽ làm việc trình bày. Về căn bản, họ bỏ lỡ cơ hội học và phát triển kĩ năng mềm của họ và không có gì ngạc nhiên, họ thường là những người phàn nàn rằng họ không có kĩ năng mềm được công nghiệp yêu cầu để có được việc làm tốt.

Đọc thêm  Kinh nghiệm người thiết kế Web

Học kĩ năng mềm là đưa bản thân mình vào vị trí không thuận tiện. Chính là chỉ bằng cách vượt qua sự không thuận tiện này mà người ta mới có thể tự nhiên trong tình huống cần tới các kiểu năng lực này và do vậy hiệu quả hơn với bất kì nhiệm vụ nào bạn tham gia vào. Quá nhiều sinh viên không muốn bị đặt vào trong những tình huống này trong lớp học, cho dù nó sẽ phục vụ cho họ tốt trong tương lai. Họ tin rằng kĩ năng mềm là cái gì đó giống như lịch sử hay địa lí nơi họ có thể học trong một hay hai môn học. Tôi đã nói chuyện với các giáo sư dạy môn kĩ năng mềm và họ xác nhận: “Chúng tôi có thể dạy họ kĩ năng mềm là gì, chúng tôi có thể khuyến khích họ phát triển chúng và chia sẻ với họ vài kĩ thuật nhưng phần còn lại là tuỳ ở họ. Không ai có thể phát triển kĩ năng mềm bằng việc lấy một hay hai môn học. Họ phải thực hành chúng trong toàn bộ thời gian ở trường.”

Tuy nhiên, sự kiện là quãng 70% sinh viên đã không học môn kĩ năng mềm bởi vì nó không phải là yêu cầu cho bằng cấp và nó thường được dạy như môn bổ sung, trong năm thứ tư khi sinh viên sẵn sàng tốt nghiệp. Lời khuyên của tôi là nếu bạn không lấy hành động phát triển kĩ năng mềm riêng của bạn sớm nhất có thể được khi bạn vào đại học bằng việc tham gia tích cực vào làm việc tổ, bạn không nên phàn nàn. Câu hỏi của tôi là bây giờ bạn biết sự kiện này rồi, cái gì sẽ đi vào cách bạn nhận vai trò tích cực trong công việc tổ của bạn?

Đọc thêm  Lời khuyên cho người tốt nghiệp ngoài ngành máy tính

 

—-English version—-

 

Developing soft-skills

According to the industry, “soft skills” are extremely important and one of the key factors in hiring workers is their soft-skills ability. However, I have received several emails from students and graduates that they feel unprepared for the soft-skills required by the industry and they did not know what to do.

Although today some schools have offered a course called “Soft-skills” but students often argue that taking one course is not enough as they still feel unprepared to get enough soft-skills by the time they graduate. Like technical skills, soft-skills require a lot of practice. If it takes a student four years to develop the technical skills, it will also take about the same time to develop the soft-skills. Yet many students do not understand that soft-skills are not something they will learn by taking one or two courses but they must start to develop them throughout the time they are studying in school.

First they learn soft-skills by working in team. There are many courses require teamwork but students do not realize that at the same time they learn how to solve problems, discuss issues, debate technical solutions they also develop their soft-skills. When they discuss with each other, they learn communication skills. When they debate, they learn critical thinking skills. When they structure their works, they learn organization skills, and when they share results with the class, they learn presentation skills. Teamwork is the fundamental of all soft-skills training. If you actively participate in teamwork, you are developing your soft-skills. You do not have to take a course in soft-skills, you are already practicing it.

Đọc thêm  Sai lầm chung sinh viên thường phạm phải khi tìm việc làm

As a professor, I often notice that in most team works, there are few students who would actively volunteer to do most of the works and present the materials in every course. And there are certain students often actively avoid it as much as possible. They attend team meeting but rarely do much or only do the minimum possible to meet the team requirement. They do not discuss much and often agree with what others suggest. When the team must present the results to the class, they often avoid it since there are others who would do the presentation. Basically, they missed the opportunity to learn and develop their soft-skills and not surprisingly, they are often the ones who complain that they do not have the soft-skills required by the industry to get good jobs.

To learn soft skills is to put oneself in a position of discomfort. It is only by overcoming this discomfort that one can be natural in a situation that calls for these types of competencies and thus be more effective at whatever task you are engaged in. Too many students do not want to be put in these situations in the classroom setting, even though it will serve them well in the future. They believe that soft-skills are something like history or geography where they can learn in a course or two. I have talked with professors who teach the soft-skills course and they confirmed; “We can teach them what soft-skills are, we can encourage them to develop them and share with them few techniques but the rest is up to them. Nobody can develop soft-skills by taking one or two courses. They must practice them throughout the time in school.”

However, the fact is about 70% of students did not take the soft-skills course because it is not a requirement for the degree and it often taught as a supplement course, in the fourth year when students are ready to graduate. My advice is if you do not take the initiative to develop your own soft skills as soon as you enter college by actively participate in teamwork, you should not complain. My question is now you know this fact, what gets in the way of you taking active role in your teamwork?

Nguồn: science-technology.vn/?p=225 (science-technology.vn)