Cẩm nang Chuyển đổi số – Bộ Thông Tin & Truyền Thông (free download)

    Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh các đóng góp của cộng đồng nhằm hoàn thiện Cẩm nang Chuyển đổi số và giúp tài liệu này phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước.

    Các bạn có thể tải bản PDF tại đây: https://drive.google.com/file/d/1-Qj06bVkk6IcocFe6Y5pwIQjwbpE-g4E/view?usp=sharing 

    Category: