Cuốn “Marketing Research” của Alvin Burns (free download)

Link tải sách “Marketing Research” của Alvin Burns trên google drive: https://drive.google.com/file/d/1RuHTmwbon-hY7tmEeUNyU32RR_pL4nN7/view?usp=sharing