Categories
IT

Tổng hợp Note về Python và Django

– Cai dat python: python.org
– Cai dat Django: download djangoproject.com version 1.7.4
– extract django package
– cd django directory
– cmd: python setup.py install

– Kiem tra django
python
import django
django.VERSION
– Khoi tao project su dung django
cmd: django-admin startproject mysite
– Khoi tao web server for developing
cmd: python .mysite/manage.py runserver

=========== Tip lập trình với Django

1. Sử dụng Template

Nên tạo các template rồi mới apply Context vào.

# Bad
for name in (‘John’, ‘Julie’, ‘Pat’):
t = Template(‘Hello, {{ name }}’)
print t.render(Context({‘name’: name}))
# Good
t = Template(‘Hello, {{ name }}’)
for name in (‘John’, ‘Julie’, ‘Pat’):
print t.render(Context({‘name’: name}))

2. Sử dụng URLConf trước hay tạo các function trước.

Theo nguyên tắc thiết kế chương trình top-bottom nên tạo các  URL config trước để có cái nhìn tổng quan các chức năng của chtr.

3. In Python, the empty list ([]), tuple (()), dictionary ({}), string (”), zero (0), and the special object None are False in a Boolean context. Everything else is True.
=========== fix loi
1. khoi tao template loi trong shell
from django.conf import settings
settings.configure()
t = template.Template(‘My name is {{ name }}.’)