Quản lí nghề của bạn

Mục đích của hầu hết những người tốt nghiệp đại học là có được việc làm tốt liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Tuy nhiên có được việc làm chỉ mới là bắt đầu của nghề nghiệp vì bạn sẽ cần quản lí nghề của mình bằng việc có bản kế hoạch nghề nghiệp để giữ việc làm của bạn rồi tiến lên mức tốt hơn và phát triển nghề cho cuộc sống. Điều đó nghĩa là bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn. Bản kế hoạch nghề nghiệp không nói về kiếm việc làm nhưng nói về thành công và thăng tiến trong việc bạn thích thúc cho cả đời bạn.

Nghề là quá trình cả đời trong việc đầu tư thời gian, nỗ lực, và tài nguyên để đạt tới mục đích của bạn. Nghề nghiệp là quá trình liên tục cho phép bạn thích nghi với các yêu cầu thay đổi. Không thành vấn đề kiểu việc làm nào bạn làm, bạn bao giờ cũng cần đánh giá kĩ năng của bạn trên cơ sở hàng năm để xác định bạn cần cải tiến hay thay đổi nào để làm cho bạn giữ được việc làm, hay thăng tiến tới việc làm tốt hơn. Bạn cần tạo ra danh sách mọi kĩ năng mà bạn đã phát triển qua nghề nghiệp của mình. Từng năm, bạn phải kiểm điểm lại bản lí lịch rồi sửa đổi nó để phản ánh năng lực hiện thời của bạn. Bằng việc làm điều đó bạn sẽ không quên các chi tiết về thành tựu của bạn và sẵn sàng khi bạn cần thay đổi việc làm trong tương lai.

Ngay cả khi bạn đã có việc làm tốt, bạn bao giờ cũng cần cập nhật kĩ năng của bạn bằng việc đào tạo thêm. Bằng việc biết điểm mạnh của mình, bạn cũng biết điểm yếu của mình và bạn phải cải tiến nó. Đào tạo cho bạn ý thức về việc hoàn thành và kiểm soát theo phương phướng của bản kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Bằng việc quản lí nghề nghiệp, bạn có thể ra quyết định đúng cho bản thân bạn. Thay vì để mọi sự xảy ra, điều quan trọng là kiểm soát mọi khía cạnh của nghề của bạn qua lập kế hoạch, quản lí, cập nhật và cải tiến.

Bạn đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng do tác động của công nghệ. Máy tính và các tiến bộ khoa học khác đã làm thay đổi cách bạn làm việc. Dù bạn thích hay không, thế giới vẫn đang thay đổi, doanh nghiệp đang thay đổi, công ti đang thay đổi, và yêu cầu việc làm cũng thay đổi. Ở một số nước thay đổi có thể chậm nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi. Vấn đề là nếu một nước không thể thay đổi đủ nhanh, nó sẽ bị tụt lại sau. Nếu nền kinh tế không điều chỉnh đủ nhanh, nhiều doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại vì họ không thể cạnh tranh được. Bạn có thể thấy bằng chứng trong một số nước mà số việc làm đang bị xoá bỏ, số người thất nghiệp đang tăng lên và kinh tế trong khủng hoảng nghiêm trọng. Công nghệ thay đổi đang tác động lên mọi thứ, mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và cuối cùng toàn thể nền kinh tế, đóng cửa các công ti và tàn phá đất nước. Một nước có khả năng thích ứng tốt thế nào với những thay đổi này có liên quan trực tiếp tới cách công dân của họ có tri thức và kĩ năng. Đó là lí do tại sao việc thích ứng với thay đổi bằng học liên tục là mấu chốt cho sự tồn tại của đất nước, xã hội, doanh nghiệp và công nhân. Tuy nhiên nhiều người không thấy nhu cầu học những điều mới chừng nào họ vẫn còn có việc làm. Ít người trong số họ nhận ra rằng điều họ biết hôm nay có thể lỗi thời vài năm kể từ nay và không học điều mới, họ có thể không có khả năng giữ được việc làm của mình. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, học cả đời và quản lí nghề nghiệp là điều căn bản để sống còn.

Vì chúng ta đang đi nhanh vào thế giới toàn cầu hoá nơi tri thức và kĩ năng đã trở thành tài sản mấu chốt, chính tri thức của bạn giúp cho bạn hoàn thành các hoạt động của mình với bạn trong tổ, nhà cung cấp, người dùng và khách hàng. Cách bạn tương tác, đáp ứng và học những điều mới sẽ tác động lên hiệu năng của bạn và tạo ra cơ hội mới. Về căn bản học cả đời và quản lí nghề nghiệp là nền tảng cho một nghề thành công. Có bản kế hoạch nghề nghiệp là điều bản chất để hướng dẫn các quyết định của bạn để phát triển điều bạn cần để đóng góp thành công cho nghề nghiệp của bạn trong nhiều năm.

 

—English version—

 

Managing your career

The goal of most college graduates is getting a good job relate to their field of study. However getting a job is only the beginning of a career as you will need to manage your career by having a career plan to keep your job then move up to better level and develop a career for life. That means you must take control of your career and make it happens as you plan. A career plan is not about getting a job but succeed and advancing in the job that you will enjoy for the rest of your life.

A career is a lifelong process of investing time, efforts, and resources to achieve your goals. A career is continuing process that allows you to adapt to the changing demands. No matter what types of job that you do, you always need to evaluate your skills on a yearly basis to determine what you need to improve or change in order for you to keep the job, or advancing to a better one. You need to create a list of all the skills that you have developed throughout your career. Each year, you must review your resume then modify it to reflect your current abilities. By doing that you will not forget details of your achievements and ready when you need to change jobs in the future.

Even you already have good job, you always need to update your skills by additional training. By knowing your strengths, you also know your weaknesses and you must improve it. Training gives you a sense of accomplishment and control in the direction of your career plan. By managing your career, you can make the right decisions for yourself. Rather than letting things happen to you, it is important to control every aspect of your career by planning, managing, reviewing, updating, and improving.

You are living in a world that is changing fast due to the impact of technology. Computers and other scientific advancements have changed the way in which you work. Whether you like it or not, the world is changing, the business is changing, the company is changing, and the job requirement is also changing. In some countries the change maybe slow but eventually everything will change. The problem is if a country cannot change fast enough, it will be left behind. If the economy is not adjusting fast enough, many businesses will suffer as they cannot compete. You may see evident in some countries where the numbers of jobs are being eliminated, the numbers of unemployed people are increasing and the economies are in severed crisis. Technology changes are impacting everything, every field, every business and eventually the entire economy, shutting down companies and devastating countries. How well a country is able to adapt to these changes is directly related to how knowledgeable and skills their citizens have. That is why the adapting to changes by continuous learning is critical to the survival of a country, a society, a business and workers. However many people do not see the need to learn new things as long as they still have their jobs. Few of them realize that what they know today maybe obsolete few years from now and without learning new things, they may not be able to keep their job. In this fast changing world, lifelong learning and career management are vital to survive.

As we are moving fast into a globalized world where knowledge and skills have become critical assets, it is your knowledge that helps you accomplish your activities with teammates, suppliers, users and customers. How do you interact, respond and learn new things will impact your performance and create new opportunities. Basically lifelong learning and career management are the foundation for a successful career. Having a career plan is essential to guide your decisions to develop what you need to successfully contribute to your career over the years.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3722 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.