Categories
HỌC

Quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi – Tình huống 3 Chiến lược eMar tại Dell Company – Day 4

Case Study Download Link: http://sdrv.ms/1fSzIWp

Yêu cầu cho nhận xét đánh giá về các nội dung:

  • Tổng quan web site của Dell Computer
  • Lợi ích, chi phí và sáng tạo giá trị
  • Những đặc điểm khách hàng và chiến lược thương hiệu
  • Phân tích web site
  • Mô hình kinh doanh
  • Đo lường E-Marketing
  • Kết luận và viễn cảnh của DELL

(Thực hiện theo nhóm)