Quản trị tài chính là gì?

Theo sách quản trị tài chính căn bản của PGS TS Nguyễn Quang Thu định nghĩa:

Quản trị tài chính là:

  • Một môn khoa học quản trị.
  • Nghiên cứu mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN

Nói 1 cách khác: QTTC là:

  • Quản trị nguồn vốn (Vốn tiền mặt + Vốn tài sản)
  • Các quan hệ tài chính phát sinh (khoản phải thu + khoản phải chi)
  • Nhằm tối đa hóa lợi nhuận của DN