Qui trình tổng kết nghiên cứu

Gồm 7 bước trong qui trình tổng kết nghiên cứu

  1. Xác định các từ khóa về chủ đề chúng ta đang nghiên cứu
  2. Tiến hành tìm kiếm tài liệu dựa vào các từ khóa trong thư viện (truyền thống và điện tử). Một số tạp chí uy tín: Emarald, Elsevier, Palgrave, Routledge, Sage, Springer, Wiley…
  3. Liệt kê một số tài liệu (theo Creswell là khoảng 50) liên quan mật thiết tới đề tài của mình.
  4. Đọc nhanh các tài liệu, đặc biệt phần asbtract và thu thập các bài viết quan trọng tới đề tài của mình.
  5. thiết kế sơ đồ tổng kết tài liệu (literature map), biểu diễn bức tranh tổng thể về cơ sở của chủ đề nghiên cứu.
  6. tóm tắt các bài báo quan trọng về chủ đề nghiên cứu, trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.
  7. Tổng kết lại phần tóm tắt, tổ chức theo danh mục phần tổng kết lý thuyết thông qua việc tóm tắt hướng chính đã được nghiên cứu và nêu ra sự cần thiết cho nghiên cứu của mình.