So sánh giải pháp và biện pháp

biện pháp:cách thức xử lý vấn đề.
giải pháp:phương pháp giải quyết vấn đề.

cách thức:hình thức diễn ra một hành động.
phương pháp:cách thức nghiên cứu nhìn nhận sự vật hiện tượng của tự nhiên và đời sống.

nếu ta chọn cách thức đi từ A đến B.là đi bộ,đi xe đạp,đi xe máy.
thì phương pháp chính là ta chọn một trong 3 cách thức trên.hoặc đi bộ,hoặc đi xe đạp,hoặc đi xe máy.

hay nói cách khác:có bao nhiêu biện pháp.và ta chọn giải pháp(phương pháp) nào trong bấy nhiêu biện pháp đó.