1 thought on “SO SÁNH PHÂN TÍCH ANOVA, PHÂN TÍCH HỒI QUY, HỒI QUY BINARY LOGISTIC”

  1. Tính chất biến độc lập trong Binary Logistics Regression có thể là định danh hay thứ bậc chứ?

Comments are closed.