Categories
HỌC

SO SÁNH PHÂN TÍCH ANOVA, PHÂN TÍCH HỒI QUY, HỒI QUY BINARY LOGISTIC

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và tính chất của dữ liệu mà các bạn linh hoạt lựa chọn phương pháp phân tích cho phù hợp.

(st)

1 reply on “SO SÁNH PHÂN TÍCH ANOVA, PHÂN TÍCH HỒI QUY, HỒI QUY BINARY LOGISTIC”

Tính chất biến độc lập trong Binary Logistics Regression có thể là định danh hay thứ bậc chứ?