Số lượng gmail outlook email gởi tối đa một ngày

Với outlook bạn bị giới hạn 100 người nhận và Gmail sẽ bị disable tài khoản khi gởi các msg quá 500 người nhận một ngày.

Cho nên khi lập trình gởi một số lượng lớn email bằng PHP sẽ gặp vấn đề:

  1. Hiệu suất khi gởi một lượng lớn (Tới 10K email per day)
  2. Có bị lock tài khoản gởi hay không
  3. Có bị cấm email server nhận hay không (Từ cùng một địa chỉ gởi tới gmail hay yahoo mail nào đó)

Đề giải quyết các vấn đề trên ta có 3 giải pháp:

  1. PHPList
  2. PHPMailer
  3. SwiftMailer