Categories
HỌC

So sánh tài khoản Google Analytics Free và Premium

* Trả phí khi sử dụng dịch vụ:

– Free Account: 0$

– Premium Account: 90,000 bảng per Year.

* Training từ GG – Đào tạo sử dụng phần mềm

– Free: Self Training

– Premium: GG Experts

* Hit Processed per Month: Số lượng click vào website có thể xử lý.

– Free: 10M

– Premium: 1B

* Sampling: Lấy mẫu khi thống kê

– Free: Yes

– Premium: No

* Data Fresh: Dữ liệu được cập nhật.

– Free: +24h

– Premium: 4 h

* Row in Reports:

– Free: 50K

– Premium: 3M

* Customer Report Variable:

– Free: 5

– Premium: 50

* SLA:

– Free: +24h

– Premium: 4h, Yes Guarantees.

 

Tham khảo thêm tại: http://www.google.com.vn/intl/en_uk/analytics/premium/features.html