Categories
HỌC

Sự khác biệt giữa công ty và doanh nghiệp

Rất tiếc là sự khác biệt là không nhiều cho nên tôi hay các bạn vẫn dùng nó thường xuyên hàng ngày và vô tội vạ. Đặc biệt trong văn viết của mình lại thích cách dùng từ đa dạng, điều này ảnh hưởng không nhỏ trong các bài văn hay lối sống diêm dúa cầu kỳ mà chưa chắc đã hay đã đúng.

Theo luật doanh nghiệp định nghĩa “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Về bản chất Doanh nghiệp và công ty đều giống nhau. Chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. Nói đến doanh nghiệp là nói về những công ty có những đặc điểm chung nào đó như: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp là chỉ chung, còn khi nói đến công ty là tập con của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp gồm 5 loại hình như sau:

  • 1. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn: với số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, không được quyền phát hành cổ phần.
  • 2. Hộ kinh doanh.
  • 3. Công ty Cổ phần: số thành viên ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn, được quyền phát hành cổ phần.
  • 4. Công ty Hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân, không được quyền phát hành cổ phần.
  • 5. Doanh nghiệp tư nhân: do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty là một loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản:

  • Là một pháp nhân.
  • Tách biệt và là chủ thể pháp lý độc lập với chủ sở hữu.
  • Trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu với công ty.
  • Cổ phần hay phần vốn góp là chuyển nhượng được.
  • Quản lý tập trung và thống nhất.

Với đặc điểm nói trên thì trong số 5 loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp chỉ có công ty TNHH và công ty cổ phần được gọi là công ty còn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp doanh là các lọai hình doanh nghiệp khác, không phải là công ty.

Túm lại là nếu bạn nói công ty thì người ta sẽ hiểu 1 là bạn đang làm cho công ty TNHH hay cty cổ phần. Còn nói kiểu chung chung thì cứ quất doanh nghiệp là chắc bắp nhất.

Thân,

Kevin

[email protected]

1 reply on “Sự khác biệt giữa công ty và doanh nghiệp”