Categories
HỌC

Sự khác biệt giữa Features và Functions

Features và Functions đều có nghĩa là tính năng/chức năng.

Function xem như một chức năng nhánh (sub-system) của một hệ thống lớn.

Feature đặc tả một hành động (action) trong một hệ thống.

Ví dụ: Trong hệ điều hành Windows có chức năng quản lý tài khoản người dùng (User Administration), Trong quản lý tài khoản người dùng có các chức năng như thêm người dùng (add user), xóa người dùng (delete user), chỉnh sửa người dùng (Edit user).

User Administration là một function (sub-system)

Add/Delete/Modify User là các features.

Thông thường một Function sẽ gồm nhiều features.

Functions define the features

2 replies on “Sự khác biệt giữa Features và Functions”