Sự khác biệt giữa Innovation (Sự đổi mới) và Creativity (Sự sáng tạo)

Thảo luận về các khái niệm như Innovation (Sự đổi mới), Creativity (Sự sáng tạo), Invention (Sự phát minh) có thể gây cho bạn sự nhầm lẫn rất nhiều không phải ở cách dùng từ, mà nằm ở ý nghĩa của mỗi từ hoàn toàn khác.

  • Creativity (Sự sáng tạo) là một suy nghĩ hay hành động mang tính khác thường (Mới lạ). Chưa mang tính thực tiễn.
  • Innovation (Sự đổi mới): Khả năng thực thi một cái gì đó mới. Mang tính thực tiễn.
  • Invention (Sự phát minh): Là tạo một cái gì đó mà chưa có từ trước và được công nhận là một sản phẩm có sự sâu sắc.

Ví dụ: Trong một buổi họp công ty, mỗi người đề xuất 1 ý tưởng hay nhất về sản phẩm sắp tới của công ty. Có khoảng 10 ý kiến được đưa ra, các ý kiến này mới chỉ là sự sáng tạo (Chưa mang tính thực thi). Và trong 10 ý kiến này được bình chọn 1 ý kiến tốt nhất và đem vào áp dụng, đó mới là sự đổi mới (innovation). => Như thế mọi sự đổi mới đều là sự sáng tạo.

Trong các sự đổi mới (innovation) có thể có một trở thành phát minh tạo ra điều gì đó chưa từng xảy ra và có giá trị. Tất cả các phát minh đều là sự đổi mới, nhưng ngược lại thì không.

Mỗi một sự cải tiến (Improvement) đều được xem như một sự đổi mới.

REF: http://www.destination-innovation.com/articles/what-is-the-difference-between-creativity-and-innovation/