Categories
HỌC

Sách nói Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie – Nghe trong 8 tiếng

Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie

https://www.youtube.com/watch?v=EFBMyga9KSI

Tác giả: Dale Carnegie
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Ấn hành: NXB Văn Hóa
Người đọc: Đồng Linh
Thực hiện: Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù